​ေမျှာ်ခဲ့​ရသည် သံုး​လပိုင်း​


လွန်ခဲ့​ေသာ ရက်​ေပါင်း​ တစ်ရာ့​သံုး​ဆယ်​ေကျာ်တုန်း​က ​ေြပာခဲ့​ေသာ သူမရဲ့​စကား​ေတွ ​ေပး​ခဲ့​ေသာ​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေတွကို ြပသခင်း​ကျင်း​မယ်ဆို​ေသာသံုး​လပိုင်း​သို့​ေရာက်ခဲ့​ေလသည်။ ဒီလို သံုး​လပိုင်း​ကို စိတ်ကူး​များ​စွာြဖင့်​ ပံု​ေဖာ်ခဲ့​ဖူး​ပါသည်။ ​ေတွး​ြပီး​ေတာ့​လည်း​ ​ေပျာ်ခဲ့​ဖူး​သည်။ သူမ လာလျှင် အိမ်​ေလး​ထဲ ပန်း​ရနံ့​ေတွနဲ့​ ​ေမွှး​ြကိုင်​ေစဖို့​ ပန်း​ပင်များ​စွာကို စိုက်ပျိုး​ထား​ေနခဲ့​သည်။

သူမ ​ေြပာခဲ့​ေသာ ​ေမျှာ်လင့်​ေစာင့်​စား​ေစခဲ့​ေသာ သံုး​လပိုင်း​သည် အခုဆိုရင် ​ေရာက်၍လာပါ​ေတာ့​သည်။ မိဘများ​ကလည်း​ ြကိုဆိုဖို့​ ​ေစာင့်​ေနခဲ့​ေလသည်။ သို့​ေသာ်လည်း​ ​ေမျှာ်သာ​ေမျှာ်ခဲ့​ရသည် ​ေပါ်၍မလာသူမမှာ ဘယ်အြငိုး​ရယ်​ေြကာင့်​ ရက်စက်​ေလသလည်း​......
အခုဆိုရင် ​ေမျှာ်​ေတာ်​ေယာင်အြဖစ်နဲ့​ရယ်
လွမ်း​လို့​ေနတဲ့​လူ....

{​ေဇာင်း​}


Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်