ဘန်း​စကား​ အနက်အဓိပ္ပာယ် ( pdf )

ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ကို လာ​ေရာက်ဖတ်ရှု့​သူများ​ကို အထူး​ေကျး​ဇူး​တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊​ တင်ြပီး​သမျှ ပိုစ့်​ေတွကို အမှတ်တရအြဖစ် အ​ေနနဲ့​ သိမ်း​ထား​လို့​ရ​ေအာင် ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ မှ ဒုတိယ​ေြမာက် အီး​ဘွတ်အြဖစ် ြပုလုပ်၍ မျှ​ေဝ​ေပး​လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ...

ဒုတိယ​ေြမာက် အီး​ဘွတ်တွင် ဘန်း​စကား​ ကဏ္ဍမှ စာစုများ​ကို ြပုလုပ်ထား​ြခင်း​ြဖစ်သည်။ ထို ဘန်း​စကား​၏ မူရင်း​ကျမ်း​ြပုစုသူမှာ ြမန်မာစာ ကျမ်း​ြပုဆရာြကီး​ လှသမိန်ြမန်မာ ဘန်း​စကား​ အဓိပ္ပာယ်နှင့်​သံုး​နည်း​ မှ ြပန်လည်၍ ​ေကာက်နုတ်​ေဖာ်ြပထား​ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။

​ေအာက်တွင် ​ေဒါင်း​လုတ် လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။


{ပံုကိုနိပ်၍ Download ပါ}

Download ယူ၍ မရပါက ​ေကာ်မန့်​ေပး​၍ မှာြကား​နိုင်ြပီး​ zaung@zaung.net ကို ​ေမး​လ်ပို့​၍လည်း​ ​ေတာင်း​ခံနိုင်ပါသည်။ ​ေအာက်မှာရှိ​ေသာ Attachment ဆိုတာကိုနိပ်၍လည်း​ ရယူနိုင်သည်

{​ေဇာင်း​}

Comments

 1. ​ေကာင်း​တယ်ဗျို့​။
  လာလည်တယ်ဗျို့​။

  ကိုခိုင်

  ReplyDelete
 2. ြမန်မာတစ်​ေယာက်ကြမန်မာစကား​ကိုပိုင်ချင်ရင်
  ဒီလိုစာအုပ်ကို​ေကျ​ေနရမယ်...ကျ​ေနာ်..ဆွဲ
  လိုက်ြပီ...​ေကျဇူး​ေနာ်

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်