မင်း​အ​ေဖ ဘာအလုပ် လုပ်လည်း​........

                       အလုပ်အကိုင်က​ေတာ့​ သူများ​ေတွ သိပ်မလုပ်တဲ့​ အလုပ်မို့​ ဦး​ေတာက်ထိန်အဖို့​ ဝင်​ေငွပံုမှန်ရ​ေနလျှက်ပါ။ ရွံ့​ထဲ ​ေြမာင်း​ထဲ အမှိုက်ပံုထဲ အိမ်သာထဲ ​ေနရာအနှံ့​စီး​နင်း​ထား​ြပီး​ ပျက်စီး​လာပါက ြပုြပင်ချုပ်​ေပး​ရတဲ့​ ဖိနပ်ချုပ်အလုပ်လို့​ ​ေြပာရင် မှား​မည်မဟုတ်ပါ။ အလုပ်ဆိုသည်မှာလည်း​ သူများ​ေတွမလုပ်တဲ့​ အလုပ်ကိုလုပ်မှ ဝင်​ေငွပိုရမည်မဟုတ်ပါလား​၊​ ဒါ​ေတာင်မှ ြမန်မာတို့​ရဲ့​ စိတ်ရင်း​ြဖစ်ြကတဲ့​ တစ်​ေယာက်လုပ်ရင် လုပ်လိုက်ြကတဲ့​ အကျင့်​ေလး​ေတွက ရှိ​ေန​ေလ​ေတာ့​ တစ်ခါတစ်ရံ ဦး​ေတာက်ထိန်အတွက် ဖိနပ်ချုပ်တဲ့​ အလုပ်ဟာလည်း​ မလွယ်ကူလှပါဘူး​၊​ ြပိုင်ဖက်​ေတွကလည်း​ ​ေပါ်လာခဲ့​ြပန်ပါသည်။ ဒီလိုနဲ့​တွက်​ေြခမကိုက်​ေတာ့​လို့​ ဦး​ေတာက်ထိန်က ထီး​ြပင်၊​ ဖိနပ်ချုပ်၊​ မီး​ြခစ်ဂတ်ထည့်​တဲ့​ အလုပ်ကို ချဲ့​ထွင်လာခဲ့​သည်။

ဖိနပ်ချုပ်တဲ့​ အလုပ်ဆိုတာ လူတိုင်း​သိပ်မလုပ်ချင်ြကတဲ့​ အလုပ်ပါ၊​ ဖိနပ်ချုပ်​ေသာအလုပ်သည် လွယ်ကူ​ေသာအလုပ်မဟုတ်ပါ။ ဦး​ေတာက်ထိန်၏အလုပ်သည် အြခား​သူများ​ ရဲ့​ အထင်​ေသး​အြမင်​ေသး​ြခင်း​ကိုလည်း​ ခံရသည် သို့​ေသာ်လည်း​ သူ၏ မိသား​စုစား​ဝတ်​ေန​ေရး​အတွက် ထိုအလုပ်သည် အဓိကြဖစ်​ေန​ေတာ့​သည်။

--==--                   --==--                           --==--

                         ​ေကျာင်း​ခန်း​ထဲမှာ တစ်ချို့​ေတွက မင်း​တို့​အ​ေဖဘာလုပ်လည်း​ ငါတို့​အ​ေဖက စစ်ဗိုလ်လို့​ ​ေြပာသူက​ေြပာ ငါတို့​အ​ေဖက ဆရာဝန်၊​ ငါတို့​အ​ေဖက ကုန်သည် ငါတို့​အ​ေဖက အင်ဂျင်နီယာ စသည်ြဖင့်​ ​ေကာင်း​ေသာနမ်စား​ေတွကို ပိုင်ဆိုင်ြကတဲ့​ က​ေလး​များ​က​ေတာ့​ ြကွား​လံုး​ထုတ်ဖို့​ ရဲဝံ့​ေပမဲ့​ မရဲဝံ့​သူက​ေတာ့​ ​ေမာင်သံ​ေချာင်း​ေလး​ပါ၊​ ဟုတ်ပါသည် ​ေမာင်သံ​ေချာင်း​သည် ဦး​ေတာက်ထိန်၏ ဒုတိယ​ေြမာက် သား​ြဖစ်ြပီး​ ယခုဆိုရင် ​ေမာင်သံ​ေချာင်း​ဟာ ဒုတိယတန်း​တတ်​ေနလျှက်ပါ။ သူ့​ရဲ့​အ​ေဖဟာ ဖိနပ်ချုပ်သမား​ ထီး​ြပင်သမား​လို့​ သူထုတ်​ေဖာ်​ေြပာဆိုရမှာ မစွမ်း​သာြဖစ်​ေန​ေတာ့​သည်။ သူ့​အတွက် အား​ငယ်သွား​မလား​၊​ သူ့​အ​ေဖအတွက် မျက်နှာငယ်သွား​မလား​ မည်သို့​ေတွး​ေနသည်ကို​ေတာ့​ မ​ေြပာတတ်။ အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်သူတစ်​ေယာက်ြဖစ်​ေသာ​ေြကာင့်​ စဉ်း​စား​မှုနှုန်း​အား​များ​မှာလည်း​ က​ေလး​သာသာမျှသာ။ ထိုသို့​က​ေလး​အ​ေတွး​မျိုး​ေြကာင့်​ သူ၏ဖခင် ​ေန့​တိုင်း​လုပ်​ေနရ​ေသာ ဖိနပ်ချုပ်အလုပ်ကိုင်ကို ​ေမာင်သံ​ေချာင်း​ေလး​မှာ စိတ်ပျက်သ​ေယာင်ရှိ​ေနသည်။

--==--                   --==--                           --==--

တစ်​ေန့​၌ ​ေမာင်သံ​ေချာင်း​ေလး​သည် ​ေကျာင်း​မှအြပန် သူ၏ဖခင်ြဖစ်သူ ဦး​ေတာက်ထိန်၏ ဖိနပ်ချုပ်​ေသာ ဆိုင်တဲ​ေလး​သို့​သွား​ြပီး​ က​ေလး​ပီပီတိုး​တီး​တိုး​တီး​လုပ်​ေန​ေတာ့​သည်။

“အ​ေဖ သား​ကို​ေလ ​ေကျာင်း​ခန်း​ထဲက သူငယ်ချင်း​ေတွက မင်း​အ​ေဖဘာအလုပ်လုပ်လည်း​လို့​ ​ေမး​တယ်ဗျာ....”

“​ေဟ... ဘာလို့​ေမး​ြကတာလည်း​ ငါ့​သား​ရ..”

“သူတို့​ရဲ့​ အ​ေဖ​ေတွက အရာရှိ​ေတွ ဝန်ထမ်း​ေတွ ရာထူး​ေတွနဲ့​ဆို​ေတာ့​ ြကွား​ချင်လို့​ေနမှာပါ အ​ေဖရာ... ဒါ​ေပမဲ့​........”

“အင်.... ဒါ​ေပမဲ့​ ဘာြဖစ်လည်း​ သား​....”

​ေမာင်သံ​ေချာင်း​ေလး​မှာ ဘာမှမ​ေြပာပဲ တိတ်ဆိတ်​ေန​ေလ​ေတာ့​သည်....

“ငါ့​သား​ ​ေြပာမဲ့​ စကား​ေတွကို အ​ေဖသိ​ေနပါတယ်ကွာ... ငါ့​ရဲ့​အ​ေဖက ဖိနပ်ချုပ်စား​တယ်လို့​ သား​မ​ေြပာဝံ့​ဘူး​ဆိုတာ အ​ေဖနား​လည်ပါတယ်....”

“အဲ့​လို မဟုတ်ပါဘူး​ အ​ေဖရယ်... သား​က သူတို့​အ​ေဖ​ေတွက ြမင့်​တယ် သား​ရဲ့​အ​ေဖက အနိမ့်​ဆံုး​အလုပ်ကို လုပ်​ေနရသူဆို​ေတာ့​ ရှက်သလိုလို ြဖစ်လို့​ပါ....”

“ဒီမယ်သား​... အနိမ့်​ဆံုး​အလုပ်ြဖစ်တဲ့​ ထီး​ြပင် ဖိနပ်ချုပ် အလုပ်က အများ​အြမင်မှာ ြမင်မ​ေကာင်း​သလိုြဖစ်​ေန​ေပမဲ့​ သား​ရယ်.... ဒီအလုပ်က အ​ေဖတို့​ မိသား​စုအတွက် အသက်​ေမွး​ဝမ်း​ေကျာင်း​တစ်ခုလို ြဖစ်​ေနတယ်မဟုတ်လား​...”

“လူဆိုတာက အ​ေကာင်း​ဆံုး​ အဆင့်​ြမင့်​ဆံုး​ေတွကိုပဲ ရချင်လိုချင်တတ်ြကတာပါ၊​ အနိမ့်​ဆံုး​ေအာက်​ေြခကို ဘယ်သူက ရချင်လိုချင်ြကမှာလည်း​ သား​...”

“ဟုတ်..........”

“ငါ့​သား​က ငယ်​ေသး​တယ် လူ့​ေလာကြကီး​ရဲ့​ ဒဏ်ကို ​ေကာင်း​ေကာင်း​ဆိုး​ဆိုး​ခံရအံုး​မှာပဲ ဒီ​ေတာ့​ ဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လုပ် အ​ေကာင်း​ဆံုး​ြဖစ်​ေအာင် အရိုး​သား​ဆံုး​ြဖစ်​ေအာင် လုပ်ပါ၊​ ဆိုရိုး​စကား​တစ်ခုလို​ေပါ့​သား​ရယ်... “အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ”တဲ့​...”

“ဟုတ်ကဲ့​ပါ အ​ေဖ သား​မှတ်သား​ထား​ပါမယ်....”

“​ေအး​.... ဒါမှငါ့​သား​ေပါ့​ကွာ...”

“ဒါနဲ့​အ​ေဖ့​ကို ​ေမး​စရာရှိလို့​...”

“ဘာ​ေမး​မှာလည်း​ သား​ရဲ့​ ​ေမး​ေလ...”

“ဟုတ်.... အ​ေဖက ဒီလို ထီး​ြပင်၊​ ဖိနပ်ချုပ် အလုပ်ကို လုပ်​ေနရတာ စိတ်ညစ်မိလား​...”

“ဘယ်လိုလုပ် စိတ်ညစ်ရမှာလည်း​ သား​၊​ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခုလိုလည်း​ြဖစ် ရိုး​သား​တဲ့​ အလုပ်လည်း​ြဖစ်​ေတာ့​ ပိုလိုစိတ်ချမ်း​သာတယ်၊​ ဝန်ထမ်း​ေတွ အရာရှိ​ေတွ လခစား​ေတွဆိုတာ “မင်း​နား​ခစား​ ကမ်း​နား​သစ်ပင်”​ေတွလိုပဲ သား​ရဲ့​၊​ ဒါ​ေြကာင့်​ အ​ေဖက​ေတာ့​ အလုပ်အ​ေပါ် ပူပင်ကင်း​မဲ့​ရတာမျိုး​ကို သ​ေဘာကျတယ်...”

“ဟုတ်ကဲ့​ အ​ေဖ သား​သ​ေဘာ​ေပါက်ပါြပီ...”

“​ေအး​..​ေအး​.. ငါ့​သား​ အိမ်ြပန်ထမင်း​စား​လိုက်အံုး​ကွာ... အ​ေဖညကျရင် ဦး​မှတ်ြကီး​ အ​ေြကာ်ဆိုင်က ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​နဲ့​အ​ေြကာ်စံု ဝယ်လာခဲ့​မယ်.....”

“ဟုတ်ကဲ့​ အ​ေဖ ဒါဆို သား​ြပန်​ေတာ့​မယ်​ေနာ်....”

{​ေဇာင်း​}
၁၅း​၃၇၊​ ြကာသာပ​ေတး​၊​ ၃၀-၉-၂၀၁၀၊​

Comments

 1. ရိုး​ရိုး​သား​သား​သမာအာဇီဝနဲ့​ရှာြပီး​စား​ရတာ စိတ်သန့်​ပါတယ်။ (အလုပ်အ​ေပါ် ပူပင်ကင်း​မဲ့​ရတာမျိုး​ကို သ​ေဘာကျတယ်...)
  အဲဒီစကား​ေလး​သံုး​ထား​တာသ​ေဘာကျမိပါတယ်။

  သာယာချမ်း​ေြမ့​ပါ​ေစရှင်း​
  မိုး​

  ReplyDelete
 2. ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် သူတပါး​လုပ်စာကို ခိုး​စား​၊​ ဝှက်စား​တာထက်စာရင် အများ​ြကီသာတယ်

  ReplyDelete
 3. "အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ" အဲ့​ဒီစကား​ေလး​ကို အရမ်း​ြကိုက်တယ်

  ReplyDelete
 4. အလုပ်မှန်ရင်..ရိုး​သား​စွာပိုက်ဆံရှာတဲ့​
  သူ​ေတွကိုမနှိမ့်​ချသင့်​ပါဘူး​..

  ReplyDelete
 5. အသက်​ေမွး​ဝမ်း​ေကျာင်း​အလုပ် သမာအာဇိဝကျကျ လုပ်နိုင်ဖို့​မလွယ်ဖူး​ အထင်​ေသး​တယ်ဆိုတဲ့​သူ​ေတွထဲမှာ ကျွန်​ေတာ်မပါ​ေအာင်အြမဲြကိုး​စား​ေနတယ် ကို​ေဇာင်း​
  း​)

  ​ေမာင်ဘြကိုင်

  ReplyDelete
 6. အား​ေပး​ခဲ့​တယ်ညီ. အရိုး​သား​ဆံုး​အလုပ်က အ​ေကာင်း​အလုပ်ပဲ​ေပါ့​ေနာ်...

  ReplyDelete
 7. အစ်ကိုြကီး​ေဇာင်း​
  ပို့​စ်နဲ့​ ဘာမှ မဆိုင်ဘဲ
  သတိရလို့​ လာတာပါ။
  ဒီဒီ

  ReplyDelete
 8. မ​ေရာက်တာြကာလို့​ ​ေြပး​လာခဲ့​တယ်...မင်း​နား​ခစား​ ကမ်း​နား​သစ်ပင်ဆိုတာ​ေတာ့​ ​ေသွး​ထွက်​ေအာင်မှန်တယ်။ ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လုပ်..ရိုး​သား​မှုနဲ့​ ​ေအး​ချမ်း​မှုရှိတဲ့​အလုပ်ပဲ လုပ်ချင်တယ်..။ ငါသာလျှင် ငါ့​အလုပ်၏ အရှင်သခင်ဆိုတာမျိုး​ေပါ့​။

  ReplyDelete
 9. ​ေကာင်း​လိုက်တာ အစ်ကို​ေဇာင်း​ေရ
  ဘဝ ပညာ​ေပး​ေလး​ ပါပဲ

  ReplyDelete
 10. ဟုတ်ကဲ့​ ..
  ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေဖလား​ ...

  ReplyDelete
 11. "မင်း​အ​ေဖ ဘာအလုပ် လုပ်လည်း​........"
  အဲဒီလင့်​ေလး​ ကျွန်​ေတာ် ယူသွား​ပါတယ် ခွင့်​ြပု​ေပး​ပါ
  ​ေလး​စား​စွာြဖင့်​
  သား​ဆိုး​

  ReplyDelete
 12. အလုပ်လုပ်ရလို့​ ပင်ပန်း​ရတဲ့​အြပင် အလုပ်အ​ေပါ်မှာထပ်ြပီး​ ပူပန်​ေနရမယ်ဆို မသက်သာဘူး​ပဲ..

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်