ရက်​ေပါင်း​ကိုး​ေထာင့်​ေလး​ရာကိုး​ဆယ်

​ေဆာင်း​ေလ​ေြပ​ေလနု​ေတွအြကား​ ​ေတာင်ြကီး​ြမို့​ရဲ့​ အ​ေအး​ဒဏ်က အထက်ြပည်​ေအာက်ြပည်အဖို့​ေတာ့​ ချမ်း​ခိုက်ခိုက်တုန်ဖွယ် ြဖစ်​ေစပါ​ေတာ့​သည်။ ထိုကာလ ​ေဖ​ေဖာ်ဝါရီလအတွင်း​ အညတရ ရပ်ကွက်​ေလး​တစ်ခုတွင် ​ေမွး​ဖွား​ခဲ့​ေသာ ​ေကာင်​ေလး​တစ်​ေယာက် သိပ်ထူး​ြခား​မှုမရှိ​ေသာ အရာများ​ြဖင့်​ သူများ​နည်း​တူ​ေမွး​ဖွား​ခဲ့​သည်။ ထူး​ြခား​သည်ဆိုလို့​ ဝါး​ရံု​ေတာထဲတွင် ​ေမွး​ဖွား​ခဲ့​ြခင်း​ြဖစ်သည်။ ထိုသူသည် ကျွန်​ေတာ်သာြဖစ်သည်။
-----------------------ထ-----------------------------ထ---------------------ထ-----------------------


စစ်တပ်ထဲမှာရှိ​ေနတဲ့​ ဖခင်က ဘာရယ်​ေြကာင့်​မသိ စိတ်တိုြပီး​ ဗိုလ်ြကီး​တစ်​ေယာက်ရဲ့​ ဝက်ကို ​ေသနတ်နဲ့​ပစ်မိလို့​ ကွာတား​ကျခံရတဲ့​အခါ ​ေနာက်များ​ စိတ်တိုတိုနဲ့​ကျွန်​ေတာ့်​ကို “​ေဟ့​ေကာင် မင်း​က တနဂင်္​ေနွသား​မို့​ ငါ့​ေန့​နံနဲ့​မကိုက်ဘူး​ ခိုက်တယ်” လို့​ ​ေြပာခဲ့​ဖူး​သည်။ ဖခင်ရယ်လို့​ မဟုတ်ပါဘူး​၊​ ​ေန့​နံမတည့်​တာကို အဖွား​လည်း​ေြပာဖူး​သည်။ အစ်မြကီး​ကလည်း​ တနဂင်္​ေနွ၊​ ကျွန်​ေတာ်ကလည်း​ တနဂင်္​ေနွ၊​ တနဂင်္​ေနွနဲ့​ဗုဒ္ဓဟူး​ ​ေန့​နံမကိုက်ဘူး​တဲ့​၊​ ဆင်း​ရဲရင်ဆင်း​ရဲ မဆင်း​ရဲရင်ချမ်း​သာ၊​ အဲ့​လိုမှမဟုတ်ရင်လည်း​ တကျက်ကျက်နဲ့​ ခိုက်ရန်ြဖစ်မယ်လို့​ လူအများ​ေြပာတာကို ြကား​ခဲ့​ဖူး​သည်။ ကျွန်​ေတာ်က​ေတာ့​ အဲ့​လို အယူအဆ​ေတွ မရှိပါ။ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ေအာက် ညီတစ်​ေယာက် ​ေမွး​လာခဲ့​သည်။ သူက​ေတာ့​ တနလင်္ာသား​ ကျွန်​ေတာ့်​အတွက် အြပစ်ဖို့​စရာြဖစ်​ေနတာလား​ေတာ့​ မ​ေြပာတတ်၊​ သူ့​ကို ​ေမွး​ြပီး​ေနာက်ပိုင်း​ မိသား​စုက နည်း​နည်း​ေချာင်လည်လာခဲ့​သည်။ ထို့​ေြကာင့်​ တနဂင်္​ေနွသား​ြဖစ်တဲ့​ ကျွန်​ေတာ် မိသား​စုအတွက် ငယ်စဉ်တုန်း​က အကျိုး​မ​ေပး​ခဲ့​သူ ြဖစ်ခဲ့​သည်။ ​ေန့​နံအစွဲ၊​ နတ်အစွဲတို့​သည်က မိမိရဲ့​ ယံုြကည်သက်ဝင်မှုအ​ေပါ်မှာသာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ထင်မိပါသည်။


သား​သမီး​ေတွများ​လာခဲ့​ြပီး​ ကုန်​ေဈး​နှုန်း​ေတွကလည်း​ ​ေလှကား​ထစ်လို့​ တစ်​ေြဖး​ေြဖး​ြမှင့်​လာတဲ့​တာ​ေြကာင့်​ ဖခင်မှာ စစ်တပ်မှ ထွက်ြပီး​အြပင်အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့​သည်။ ဘုန်း​ြကီး​လူထွက်နဲ့​ တပ်ထွက်​ေတွ အြပင်​ေရာက်​ေတာ့​ ​ေယာင်​ေပ​ေပလို့​ တစ်ချို့​ေတွက ​ေြပာြကပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီစကား​ကို ​ေချပချင်မိတယ်။ အ​ေြကာင်း​မှာက ကျွန်​ေတာ်ဖခင်သည် ​ေယာင်​ေပ​ေပမဟုတ်ပဲ မိသား​စုတာဝန်ကို ​ေကျပွန်စွာ ထမ်း​ေဆာင်ခဲ့​ြခင်း​ေြကာင့်​ြဖစ်သည်။ ဖခင်သည် အြပင်မှာ ပန်း​ရံအမျိုး​အစား​ထဲက ​ေကျာက်မိုင်း​ခွဲ၊​ ​ေကျာက်​ေရတွင်း​တူး​၊​ အုတ်ပ​ေလာက်ရိုက်၊​ အုတ်စီ၊​ စသာ​ေတွအြပင် ြမက်ရိတ်တဲ့​ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ြပီး​ မိသား​စုကို ​ေရ​ေလာင်း​ ​ေြမဩဇာ​ေြကွး​ ပမာ ​ေပး​ဆပ်ခဲ့​သည်။  ထိုစဉ် ြမက်ရိတ်တုန်း​က ကျွန်​ေတာ်ဟာ အလွန်ကို ငယ်ရွယ်တာ​ေြကာင့်​ ြမက်ရိတ်​ေနတဲ့​အချိန် န​ေဘး​ကလိုက် ရိတ်ြပီး​ေတာ့​ တွန်း​လှည်း​ေပါ်က လိုက်ထိုင်နဲ့​ ဒီစာကို ​ေရး​ေနစဉ်အတွင်း​မှာပဲ အဲ့​ဒီပံုရိပ်​ေလး​ကို ြမင်​ေယာင်မိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အ​ေဖနဲ့​အ​ေမက လှည်း​တွန်း​ရင်း​ ကျွန်​ေတာ်က လှည်း​ေပါ်မှာ ထိုင်ြပီး​ ြမက်ပင်​ေတွကို ​ေဆာ့​ခဲ့​ဖူး​သည်။
--------------------------ထ-----------------------------ထ---------------------ထ-----------------------

ကျွန်​ေတာ်တို့​ေနခဲ့​တဲ့​ ရပ်ကွက်​ေလး​ေနာက်တစ်ခုက ကရင်မ​ေရထွက်လို့​ ​ေခါ်သည်။ ကျွန်​ေတာ်​ေနတဲ့​ အိမ်​ေဘး​မှာ ကျွန်​ေတာ်နဲ့​ ရွယ်တူ ​ေကာင်​ေလး​တစ်​ေယာက်ရှိသည်။ သူ့​မိဘများ​က​ေတာ့​ အလည်အလတ်ြကွယ်ဝသူ​ေတွပါ သူတို့​သား​ေလး​ကို ထမင်း​ေကျွး​တဲ့​အခါ “သား​ေလး​ ြကက်ြမစ်စား​မလား​၊​ ြကက်သည်း​စား​မလား​၊​ နှစ်ခုလံုး​မစား​ရဘူး​ေနာ် နှစ်ခုလံုး​စား​ရင် ​ေသတတ်တယ် တစ်ခုပဲစား​” ဆိုတာ​ေလး​ ကျွန်​ေတာ့်​နား​ထဲ အခုထိြကား​ေနဆဲ။ ြကား​ေနဆဲဆိုတာ ကျွန်​ေတာ်ရဲ့​ မိသား​စုမှာ အဲ့​ဒီတုန်း​က ြကက်ြမစ်ြကက်သည်း​ဆိုတာ ဘယ်ဆီမှန်း​မသိ​ေသး​။ အ​ေြကာင်း​တိုက်ဆိုင်လို့​ နည်း​နည်း​ေလာက် က​ေလး​ေတွရဲ့​အ​ေြကာင်း​ေြပာချင်မိသည်။ လူြကီး​ေတွက က​ေလး​သူငယ်တို့​ကို  စိုး​ရိမ်စိတ် ​ေြကာက်စိတ် အယူအစွဲ​ေတွ တဖက်သတ်အ​ေတွး​ေတွကို ​ေပး​သည်ဆိုသည်မှာ အရွယ်​ေရာက်လာတာနဲ့​အမျှ အ​ေတွ့​အြကံုများ​လာ​ေတာ့​ သိလိုက်ရသည်။ အထက်က ​ေြပာတဲ့​ ြကက်ြမစ်ြကက်သည်း​ နှစ်မျိုး​မစား​ရဘူး​ဆိုတာ ကုန်မှာဆိုး​လို့​ဆိုတာ အရွယ်​ေရာက်​ေတာ့​ သ​ေဘာ​ေပါက်ခဲ့​သည်။ ထို့​အြပင် လူအများ​ေြပာတာကိုလည်း​ြကား​ဖူး​သည် “​ေရချိုး​ြပီး​မှ ထမင်း​စား​၊​ ထမင်း​စား​ြပီး​ေရမချိုး​နဲ့​ ​ေရပျင်း​စွဲတတ်တယ်”တဲ့​ ကျွန်​ေတာ်က တစ်ကယ်ထင်၍ လိုက်နာခဲ့​သည်။ ​ေနာက်များ​မှ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ အဖွား​ကို ြပန်​ေမး​ြကည့်​တဲ့​အခါ “တကယ်​ေတာ့​မဟုတ်ပါဘူး​၊​ ထမင်း​စား​ြပီး​ေရချိုး​ေတာ့​ ဝမ်း​ဟာသွား​ေရာ၊​ ဝမ်း​ဟာ​ေတာ့​ ထမင်း​ြပန်စား​တဲ့​အခါ ဆန်ကုန်မှာဆိုး​လို့​”တဲ့​။ က​ေလး​သူငယ်တို့​သည် ြဖဲ​ေြခာက်ရင် အလွန်​ေြကာက်တတ်​ေသာ အရွယ်​ေတွြဖစ်သည်။
--------------------ထ-----------------------------ထ---------------------ထ-----------------------

ကရင်မ​ေရထွက်က​ေန ​ေအး​သာယာြမို့​သစ်​ေလး​ဆီကို ​ေြပာင်း​ေရွ့​ြပီး​တဲ့​ေနာက်မှာ​ေတာ့​ မိသား​စု​ေလး​ဟာ ​ေချာင်လည်လာခဲ့​သည်။ ကျွန်​ေတာ်နဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ညီက ဖခင်နဲ့​ အလုပ်လိုက်လုပ်ခဲ့​ြပီး​ ရလာတာကို မိခင်ကို​ေပး​လိုက် အဖွား​ကို​ေပး​လိုက်နဲ့​ အချိန်​ေတွကို ြဖတ်သန်း​ရင်း​၊​ ​ေကျာင်း​ဖွင့်​ချိန်​ေကျာင်း​တက်လိုက်၊​ ​ေကျာင်း​တက်ရင်း​ အဂင်္လိပ်ဘာသာဆရာမက မီး​နင်း​အလံုး​(၂၀)​ေလာက်ကို ကျက်ခဲ့​ မရရင် ​ေဆာ်ပ​ေလာ်တီး​မယ်လို့​ ​ေြပာလာ​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ့်​အတွက် ​ေကျာင်း​ငတက်ြပား​ြဖစ်​ေရာပဲ၊​ ​ေကျာင်း​ငတက်ြပား​ဆိုတာကို ၊​ ​ေကျာင်း​ေြပး​တာကို ဆိုလိုပါသည်။ လူငယ်အချင်း​ချင်း​ေတာ့​ ​ေကျာင်း​သူခိုး​လို့​ ​ေခါ်ြကသည်။ အချင်း​ချင်း​ မတည့်​လို့​ စကား​နိုင်လုတဲ့​အခါ မင်း​က ​ေကျာင်း​သူခိုး​၊​ နင်က ​ေကျာင်း​သူခိုး​၊​ အြပန်အလှန်စကား​နိုင်လုရင်း​နဲ့​...၊​ အဲ့​ဒီလို အချိန်​ေတွက အခု​ေတာ့​ ြပန်မရနိုင်​ေတာ့​တဲ့​ ပံုရိပ်​ေတွသာြဖစ်​ေစခဲ့​သည်။ ​ေကျာင်း​ေနရင်း​ အမှတ်ရစရာ​ေလး​တစ်ခုရှိသည် အဲ့​ဒီ​ေန့​က ကျွန်​ေတာ် ​ေကျာင်း​မတက်ြဖစ်ပါ၊​ ဖခင်ရဲ့​စစ်ဖိနပ်ကို(
စစ်ထွက်ဆို​ေတာ့​ စစ်ဖိနပ်စီး​ြပီး​ အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်​ေြပလို့​ ထင်ပါရဲ့​ စစ်ဖိနပ်ကိုအြမဲစီး​တယ် ကျွန်​ေတာ်လည်း​ ဖခင်နဲ့​အလုပ်လိုက်လုပ်တဲ့​အခါ အဲ့​လို ဖိနပ်စီး​ြဖစ်ပါတယ်။) ​ေလျှာ်ဖွတ်​ေနတဲ့​အချိန်မှာ အိမ်​ေဘး​နား​က သူငယ်ချင်း​၊​ သူက ကျွန်​ေတာ်နဲ့​ တစ်ခန်း​ထဲ သူကလာ​ေြပာတယ်ဗျ “အတန်း​ထဲမှာ စံုညီပွဲ​ေတာ်မှာ​ေပး​ဖို့​ ဆု​ေြကြငာတယ် မင်း​ဒုတိယဆုရတယ်၊​ နက်ြဖန် ​ေကျာင်း​လာခဲ့​ပါတဲ့​” အဲ့​လို​ေြပာလာ​ေတာ့​ ဘာဆုပဲရရ ကျွန်​ေတာ်အတွက် အမှတ်တရပဲဆို​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်လည်း​ မယံုနိုင်ြဖစ်သွား​ြပီး​ “ဟုတ်​ေရာဟုတ်လို့​လား​ကွာ..” ဆိုြပီး​ ​ေလျှာ်လက်စ ဖိနပ်ကို ​ေနပူမှာသွား​လှန်း​ြပီး​ အ​ေပျာ်ြကီး​ေပျာ်​ေန​ေတာ့​သည်...။
-----------------------ထ-----------------------------ထ---------------------ထ-----------------------

ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး​၊​ ငယ်စဉ်က ပံုရိပ်များ​စွာထဲမှာမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း​ကို ​ေရး​ချမိလိုက်ြခင်း​ပါ။ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ စိတ်ထဲ အမှတ်ြကီး​မှတ်မိ​ေနတဲ့​ မှတ်မိ​ေနဆဲြဖစ်တဲ့​ ​ေနာင်လည်း​ မှတ်မိ​ေနဦး​မဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ လမ်း​ြပပုဂ္ဂိုလ်တို့​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရာ​ေလး​ကို နည်း​နည်း​ေလာက် ဒီပိုစ့်​ေလး​ထဲမှာ ​ေရး​ချင်မိသည်။ ဘိုး​ဘွား​ မိခင်ဖခင်တို့​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​ကို ​ေရး​ဖို့​လို​ေတာ့​မယ် မထင်ပါ၊​ အဘယ်​ေြကာင့်​ဆို​ေသာ်၊​ ​ေရး​ဖို့​ရာ စာသား​ဖွဲ့​ဆိုဖို့​ရာ မမှီနိုင်​ေအာင်မို့​...။

-------------------------ထ-----------------------------ထ---------------------ထ-----------------------

အန်တီခင်

ဘဝဆိုတဲ့​ ​ေရစီး​ေြကာင်း​ကို ​ေဖာက်လုပ်​ေပး​ခဲ့​တဲ့​ ကျွန်​ေတာ်တို့​ရဲ့​ အန်တီခင် ဟာ မိသား​စုအတွက် ​ေပး​ဆပ်သွား​တဲ့​ ​ေပး​ဆပ်မှု​ေတွဟာ တုနှိုင်း​မမှီခဲ့​ပါ၊​ သူဆံုး​သွား​တဲ့​အချိန်မှာ ​ေရွှ​ေတာင်ြကီး​ြပိုကျသွား​သလို ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ စိတ်ထဲ ခံစား​မိသည်။ ​ေငွ​ေြကး​ေြကာင့်​မဟုတ်ပါ၊​ သူ​ေြပာသမျှ လုပ်​ေဆာင်သည်၊​ သူ​ေြပာသမျှ နား​ေထာင်သည်၊​ တနည်း​ေြပာရရင်ြဖင့်​ သူ့​ကိုမိသား​တစ်စုလံုး​အြပင် ပတ်ဝန်း​ကျင်ကပါ ​ေလး​စား​ရို​ေသ​ေသာ​ေြကာင့်​ြဖစ်သည်။ ဝမ်း​နည်း​ြခင်း​၊​ နှ​ေမျာတမ်း​တြခင်း​များ​စွာြဖင့်​ ဒီပိုစ့်​ေလး​နဲ့​အမှတ်တရြဖစ်​ေစဖို့​ေရး​လိုက်ပါသည်။
“လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​တန်ဖိုး​ဟာ အဲ့​ဒီလူမရှိ​ေတာ့​မှ သိရတဲ့​အြဖစ်မျိုး​ဟာ ရင်နာစရာပါ”

​ေကျး​ဇူး​ရှင်​ေမွး​စား​ဖခင်
​ေရစီး​ေြကာင်း​ေပါ်က​ေန ​ေလှမတိမ်း​မ​ေမှာက်​ေစဖို့​ တက်ကို​ေကာင်း​စွာ​ေလှာ်တတ်​ေစဖို့​ အင်း​အား​ေတွ ​ေပး​ြပီး​ ဆယ်နှစ်​ေကျာ်​ေကျာ် ြပုစုပျိုး​ေထာင်​ေပး​ခဲ့​တဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ချစ်လှစွာ​ေသာ ​ေမွး​စား​ဖခင်၊​ အခု​ေတာ့​ သူဟာ ​ေလာကြကီး​ထဲက​ေန ကျွန်​ေတာ့်​ကို နှုတ်မဆက်ပဲ အသိမ​ေပး​ပဲ နှုတ်ဆက်သွား​ခဲ့​တယ်ဗျာ...၊​  သူ​ေလာကြကီး​က​ေန ထွက်ခွာသွား​တာ အခုဆိုရင် နှစ်​ေတွြကာခဲ့​ပါြပီ၊​ သူ​ေလာကြကီး​ထဲက​ေန ထွက်ခွာသွား​တဲ့​ေန့​ရက်​ေတွကို မသိလိုက်ရတဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​အြဖစ်၊​ ဆံုး​ပါလို့​ဆံုး​ပါသွား​မှန်း​မသိတဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​အြဖစ်၊​ တစ်ကယ့်​ကို ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ရင်ထဲ စိတ်ထဲ ဝမ်း​နည်း​ေြကကွဲမိသည်။ သူဆံုး​သွား​တာကို (၂)နှစ်ခန့်​ေလာက်မှ ကျွန်​ေတာ်သိလိုက်ရသည်။ ညစဉ်အိပ်မက်​ေတွထဲ ကိုယ်​ေယာင်လာြပတာကို ကျွန်​ေတာ်နား​မလည်ခဲ့​၊​ ကျွန်​ေတာ်တို့​ မိသား​စုထံြပန်လာတဲ့​ပံုစံ ခဏခဏ အိပ်မက်မက်​ေနမိသည်။ တစ်ကယ်​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​အ​ေဖ ကျွန်​ေတာ့်​ဆီ ြပန်မလာနိုင်ခဲ့​ပါ။ ဆယ်နှစ်​ေကျာ်​ေကျာ် သံ​ေယာဇဉ်၊​ ဆယ်နှစ်​ေကျာ်​ေကျာ် ​ေကျး​ဇူး​ေတွ အင်အား​ေတွ ​ေြပာင်း​လဲမှု​ေတွအား​လံုး​ဟာ အမှတ်တရ​ေနမှာပါ။ အပို​ေတွ မ​ေြပာတတ်ပါဘူး​။ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ရင်ထဲအခုထိ ဝမ်း​နည်း​ေနလျက်ပါ။ အမှန်ကိုြပန်​ေြပာရရင် ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ​ေကျး​ဇူး​ရှင်ဖခင် ဆံုး​ပါး​သွား​သည်ကို မယံုနိုင်ြဖစ်​ေနဆဲ...။

“လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​တန်ဖိုး​ဟာ အဲ့​ဒီလူမရှိ​ေတာ့​မှ သိရတဲ့​အြဖစ်မျိုး​ဟာ ရင်နာစရာပါ”

ကိုရီး​{ကိုြကီး​}
ဘဝ​ေရစီး​ေြကာင်း​ေတွထဲ ​ေရနစ်​ေနသူကို ဝါး​ကူလို့​ထိုး​ ဆိုသလို အစ်ကိုမရှိတဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ဘဝအတွက် အစ်ကိုအရင်း​တစ်​ေယာက်လို ဘွား​ကနဲ့​ေပါ်လာသူက​ေတာ့​ ကိုရီး​လို့​ေခါ်တဲ့​ ကိုရီး​{ကိုြကီး​}ပါ။  ​ေပး​ဆပ်သူတို့​ဟာ ဘာကိုမှ မ​ေမျှာ်လင့်​ပါဘူး​၊​ သူတို့​ေမျှာ်လင့်​တာ ပီတိတစ်ခုပါ။ အဲ့​လိုပါပဲ ကိုရီး​ လည်း​ထို့​အတူပါ။ လူတစ်​ေယာက်က ကိုယ်အ​ေပါ်​ေကျး​ဇူး​ေတွြပုလွန်း​တာ များ​လာတဲ့​သူကိုအခါ ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေနနဲ့​ “​ေကျး​ဇူး​တင်ပါတယ်”လို့​ မ​ေြပာ​ေတာ့​ပါဘူး​၊​ အတ္တြကီး​တာ မဟုတ်ပါ၊​ ​ေကျး​ဇူး​တင်တယ်လို့​ ​ေြပာဖို့​ မလံု​ေလာက်​ေတာ့​လို့​ပါ၊​ သူတို့​လိုချင်တာလည်း​ ​ေကျး​ဇူး​တင်တယ်ဆိုတဲ့​ စကား​မဟုတ်ပါဘူး​၊​ သူတို့​ြဖစ်​ေစချင်တဲ့​ ြဖစ်သင့်​တဲ့​ ပံုစံမျိုး​ကို အန်ဝင်ခွင်ကျြဖစ်သွား​ဖို့​ပါ၊​ အဲ့​ဒီအခါ သူတို့​လိုချင်တာက ပီတီတစ်ခုသာ...။
သူဟာ ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေပါ် အရမ်း​ေကာင်း​တဲ့​ အစ်ကိုြကီး​တစ်​ေယာက်ပါပဲ။ မည်သို့​ြဖစ်​ေစ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ရင်ထဲ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​အသိဉာဏ်ထဲ အရာအား​လံုး​ကို ဘယ်​ေတာ့​မှ ​ေမ့​လို့​မရသလို ​ေမ့​မှာလည်း​မဟုတ်​ေတာ့​ပါ။
“ဘယ်ဘဝရဲ့​ ​ေရစက်ရယ်မသိ၊​ ညီအရင်း​အစ်ကိုပမာ၊​ ချစ်ခင်ရင်း​သာ”


ဒီအပုဒ်​ေလး​က​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ့​ဘဝရဲ့​ မ​ေမ့​နိုင်စရာ ​ေကျး​ဇူး​ရှင်ြကီး​များ​ကို ထည့်​ေရး​လိုက်ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။
-----------------------ထ-----------------------------ထ---------------------ထ-----------------------


ကျွန်​ေတာ် ဘ​ေလာ့​စ​ေရး​တဲ့​ ၂၀၀၇ က​ေန ဒီ​ေန့​အထိ ကျွန်​ေတာ်ဘာ​ေရး​ေရး​ ဖတ်ရှုခံစား​ေပး​ြက​ေသာ စာဖတ်မိတ်​ေဆွများ​နှင့်​ ဘ​ေလာ့​ဂင်း​ေဖာ်ဂင်း​ဖက်များ​ကိုလည်း​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ​ေမွး​ေန့​ အထူး​ပိုစ့်​ေလး​မှာ ​ေလး​စား​စွာြဖင့်​ မှတ်တမ်း​တင်အပ်ပါသည်။
(၃.၂.၂၀၁၁)ဟာ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ နှစ်ဆယ့်​ေြခာက်နှစ်​ေြမာက်​ေမွး​ေန့​ြဖစ်ပါသည်။ ဒီပိုစ့်​ေလး​ဟာ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ​ေမွး​ေန့​ပိုစ့်​အြဖစ်​ေရး​သား​ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။ အား​လံုး​ပဲ ကိုယ်စိတ်ကျန်း​မာ ချမ်း​သာြကပါ​ေစလို့​ နှုတ်ခွန်း​ဆက်သလိုက်ပါ၏

၁.၂.၂၀၁၁၊​ ရး​၄၂။

Comments

 1. ဆာဝါဒီ ဟတ်ပီဘတ် ​ေဒး​ ခတ်..

  ReplyDelete
 2. င​ေသာ်February 2, 2011 at 4:55 PM

  ဆရာ​ေဇာင်း​ေရ
  ​ေပျာ်စရာ ​ေမွး​ေန့​ေလး​ြဖစ်ပါ​ေစဗျို့​။
  ခင်မင်​ေလး​စား​လျက်ပါ။
  င​ေသာ်

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်