တာ​ေလငလျင်

‘‘အြငိုး​ြကီး​တဲ့​ေြမငလျင်’’
ထို ​ေန့​၏ သက္ကရာဇ်သည် ၂၄.၃.၂၀၁၁ ြဖစ်သည်။ ည ဂနာရီ မိနစ်၂၅/၃ဝတွင် ြပင်း​အား​ ၇.ဝခန့်​ရှိ​ေသာ ​ေြမထု​ေြမလွှာ အံုြကွမှုတို့​သည် ဘယ်အြငိုး​ရယ်​ေြကာင့်​မသိ ထမင်း​အတူစား​ေနြက​ေသာ မိသား​စုများ​စွာ၊​ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း​များ​ကို ြကည့်​ရှု​ေနြက​ေသာ မိသား​စုများ​စွာ၊​ အြပစ်မဲ့​ က​ေလး​သူငယ်များ​၊​ သက်ြကီး​ရွယ်အိုများ​ ​ေတာင်သူလယ်သမား​များ​ စသည်တို့​၏ အသက်​ေပါင်း​များ​စွာကို မိနစ်ပိုင်း​အတွင်း​၌မှာပင် နှုတ်ယူကာ တစ်မျိုး​ အနာတရြဖစ်​ေစရန် တစ်ဖံု ြပုသွား​ခဲ့​သည်။

ထို့ ​သို့​ြဖင့်​ အား​မရ​ေသး​ပဲ ထို​ေန့​တစ်ညလံုး​၌ အြပင်း​တစ်မျိုး​ မသိမသာ တစ်မျိုး​နှင့်​ ​ေြမတို့​မှာ တုန်ခါ​ေန​ေလသည်။ ငလျင်ဒဏ်ကို ခံလိုက်ရ​ေသာ ​ေဒသများ​မှ ြပည်သူလူထုတို့​သည် ထိုသို့​ငလျင်မျိုး​ ဘယ်အချိန်ထလှုပ်ခတ်​ေလမလည်း​ဟု ​ေတွး​တထိတ်ထိတ်ြဖစ်၍ ​ေနရသည်။ ကျွန်​ေတာ်အပါအဝင် ငလျင်အဖျား​ခတ်​ေဒသ (တာချီလိတ်ြမို့​ အြပင်း​အထန်မဟုတ်​ေသာ်လည်း​ ြပင်း​ထန်မည်ကို ​ေြကာက်​ေနရ​ေသာ​ေဒသ)မှ လူထုတို့​သည်လည်း​ ကျီး​လန့်​စာစား​ေနရသကဲ့​ ရှိ​ေနြကသည်။ ငလျင်လှုပ်မည်ကို ​ေြကာက်လန့်​၍ အြပင်သို့​ထွက်ခိုက် မိုး​တို့​သည် တဖွဲဖွဲကျလာြပန်သည်။ “ကံဆိုး​မ သွား​ေလရာ မိုး​လိုက်လို့​ရွာ’’ ဆိုသည်မှာ ထိုအရာမျိုး​လား​ဟု ​ေတွး​ေတာရမလိုြဖစ်​ေစခဲ့​သည်။

‘‘ပို၍ြပင်း​ထန် တာ​ေလငလျင်လှိုင်း​ဒဏ်’’
တာချီလိတ််ြမို့ ​နှင့်​ မိုင် ၂၀/၂၅ဝန်း​ကျင်ခန့်​ေဝး​ေသာ တာ​ေလြမို့​တွင် ​ေြမထု​ေြမလှိုင်း​၏ ​ေသာင်း​ကျန်း​မှုတို့​ေြကာင့်​ အိမ်​ေြခအ​ေတာ်အများ​မှာ ​ေြမသို့​ကျွံဝင်သွား​သည်များ​နှင့်​ ြပိုလဲပျက်ဆီး​သွား​သည်မှာ ြမင်ရသူအဖို့​ ရင်ထဲ ဆို့​နစ်​ေစသည်။ ထိတ်လန့်​ေစသည်။ ​ေြကကွဲဝမ်း​နည်း​ဖွယ်​ေကာင်း​သည်။

‘‘​ေြမနဂါး​သဖွယ်’’
တာ ​ေလြမို့​အတွင်း​ရှိ သံုး​ထပ်တိုက်တစ်တိုက်သည် ​ေြမထဲသို့​ ကျွံဝင်သွား​သည်မှာ အ​ေပါ်ပိုင်း​ တစ်ထပ်ပဲ ကျန်သည်များ​လည်း​ရှိသည်။ ​ေြမထဲ လံုး​ဝ ကျွံဝင်သွား​ြပီး​ ​ေခါင်မိုး​တစ်ခုသာ ကျန်ခဲ့​သည်များ​လည်း​ရှိသည်။ ထို့​သို့​ ကျွံဝင်သွား​ရာတွင် တစ်ချို့​တိုက်များ​တွင် မိသား​တစ်စုလိုက် ပါသွား​သည်များ​ရှိသည်ဟုလည်း​ သိရသည်။ တာ​ေလြမို့​အနီး​ရှိ ​ေကျး​ရွာများ​မှ ​ေကျာင်း​ကန်ဘုရာများ​၊​ အိမ်​ေြခများ​မှာလည်း​ အ​ေတာ်အများ​ ြပိုလဲပျက်စီး​ေစခဲ့​သည်။ တစ်ချို့​ တိုက်အိမ်များ​ ြပိုပျက်​ေနြကသည်မှာ အုတ်ခဲများ​ကို စုပံုထား​သကဲ့​သို့​ တူ​ေနသည်။ ​ေြမထု ​ေြမလွှာ ​ေြမလှိုင်း​တို့​၏ ထြကွ​ေသာင်း​ြကမ်း​မှုတို့​သည် ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း​ (၂၀၁၁ နှစ်ဦး​ပိုင်း​အတွင်း​) လှုပ်ခတ်မှု၏ (၆)ြကိမ်​ေြမာက် ြဖစ်သည်။ ထို(၆)ြကိမ်​ေြမာက်တွင် ယခု ငလျင်သည် အား​ြပင်း​ဆံုး​ြဖစ်သည်။ ​ေဒသခံများ​မှာ ထိုသို့​ ​ေြမထု​ေြမလွှာ ထြကွသည်မှာ ​ေြမ​ေအာက်တွင် နဂါး​ြကီး​ သွား​ေနသည့်​အလား​ ​ေြကာက်စရာ​ေကာင်း​သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုသို့​ အြပင်း​အထန် ငလျင်လှုပ်ခတ်ြပီး​ေသာ်လည်း​ တစ်ချက်တစ်ချက် ထထလှုပ်ခတ်လာ​ေသာ ငလျင်ငယ်များ​သည်လည်း​ ကျန်ရှိ​ေန​ေသး​သည်။
(၂၉ရက်​ေန့​အထိ အနည်း​အငယ်လှုပ်ခတ်သည်)

‘‘​ေစတနာ​ေရှ့​ထား​ လှူဒါန်း​ြကသည်’’
တစ်ဖက်နိုင်ငံြဖစ် ​ေသာ ထိုင်း​နိုင်ငံမှ ​ေစတနာရှင်များ​နှင့်​ တာချီလိတ်ြမို့​အတွင်း​မှ ​ေစတနာရှင်များ​စွာတို့​မှာ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ကား​/ဆိုင်ကယ်/သံုး​ဘီး​တို့​ြဖင့်​ လာ​ေရာက်၍ ​ေခါက်ဆွဲ​ေြခာက်များ​၊​ ​ေရဗူး​များ​၊​ နှင့်​ အချို့​စား​စရာများ​ကို ငလျင်ဒဏ်သင့်​လူထုများ​အား​ ​ေပး​ကမ်း​ြက​ေလသည်။ တာ​ေလြမို့​နှင့်​အနီး​တစ်ဝိုက်တွင် ​ေကျး​ရွာအများ​အြပား​ရှိြကသည်။ ထို​ေကျး​ရွာများ​သို့​ သွား​ေရာက်၍ အစား​အ​ေသာက်များ​ကို ​ေပး​ကမ်း​ရာတွင် အသက်ခပ်ြကီး​ြကီး​အ​ေမအိုတစ်ဦး​မှာ “​ေခါက်ဆွဲ​ေြခာက်​ေတာ့​ ရ​ေနပါတယ်၊​ ဖ​ေယာင်း​တိုင်နဲ့​မီး​ြခစ်နဲ့​ ြခင်​ေဆး​ေခွ​ေလး​ေတာ့​ ​ေပး​ပါ သား​တို့​ရယ်” ဟု ​ေြပာ​ေလသည်။ ဆက်၍လည်း​ ​ေပး​ကမ်း​လှူဒါန်း​ဖို့​ ​ေမျှာ်လင့်​မိပါသည်။ ​ေပး​ကမ်း​လှူဒါန်း​ရာတွင် ကိုယ်ထိလက်​ေရာက် ​ေပး​ကမ်း​လှူဒါန်း​ြခင်း​က ပို၍ ထိ​ေရာက်ြမန်ဆန်သည်ဟုလည်း​ ြမင်​ေတွ့​ရသ​ေလာက် ခန့်​မှန်း​မိ​ေလသည်။

‘‘​ေလဒဏ် မိုး​ဒဏ်​ေတွထဲ ြခင်ကကိုက် ​ေအး​လိုက်ခဲလိုက်’’
ငလျင်ဒဏ်ကို ခံလိုက်ရ​ေသာ အိုး​အိမ်စွန့်​လွှတ်လိုက်ရ​ေသာ လူထုတို့​သည် လတ်တ​ေလာ၌၎င်းတို့​၏ အိမ်​ေရှ့​(အိမ်ြခံစည်း​ရိုး​အ​ေရှ့​)တွင် ဝါး​လံုး​များ​ကို တန်း​ြပီး​ တံစက်ြမိတ်သဖွယ်ြပု၍ ပလပ်စတစ်မိုး​အကာကို အမိုး​ြဖစ်အုပ်ကာ ယာယီသ​ေဘာအြဖစ် ​ေနြကရသည်။ ငလျင်လှုပ်ခတ်အြပီး​ ရက်ပိုင်း​တွင် ရာသီဥတုမှာ ​ေဖာက်ြပန်လာ​ေနသည်။ အိုး​အိမ်ဆံုး​ရှံုး​မှုများ​ကို ခံစား​ရချိန်၌ ြခင်ကိုက်မှု ​ေဝဒနာများ​အြပင် အ​ေအး​ဒဏ်ကိုလည်း​၎င်းတို့​သည် ခံစား​ေနရရှာသည်။ ထို့​အြပင် ရံဖန်ရံခါ မိုး​ဖွဲဖွဲကျြခင်း​ကိုလည်း​ ခံရသည့်​ေနာက် မိုး​မလံု ​ေလမလံု တဲ​ေလး​ေတွထဲ မိသား​စုများ​စွာတို့​သည် စိတ်​ေသာကများ​စွာနှင့်​ ​ေဝ​ေန​ေတာ့​သည်။

ငလျင်နဲ့​ပတ်သက်​ေသာ သတင်း​ဓါတ်ပံု များ​

တာချီလိတ် Facebook မှ
တာ​ေလ ငလျင်

ကျွန်း​သား​ Blog မှ

အတ္တ၏ဒဏ်ရာများ​ Blog မှ
(​ေဇာင်း​)
www.zaung.net
၂၉.၃.၂၀၁၁၊​ ည ဂနာရီ ၁၉မိနစ်။

Comments

  1. ငလျင် သတင်း​ြကား​မိကတည်း​က စိတ်မ​ေကာင်း​ြဖစ်​ေနမိတာ.....။

    ReplyDelete
  2. ဟူး​ ​ေမာတယ် အခုမထိ​ေတာင် လှုပ်စိ လှုပ်စိ ြဖစ်​ေနတုန်း​ ....

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်