ရုတ်တရက်ဝမ်း​သာ ြဗာကယာဝမ်း​နည်း​

အနာဂတ်ကို ဦး​တည်၍ မသွား​ေသာ မနက်ြဖန် နှင့်​ ကျွန်ုပ်သည် သက်ဆိုင်မှုရှိ မရှိကို အ​ေဝး​က သစ်ပုတ်ပင်ြကီး​သာ သိလိမ့်​မည်ဟု မှတ်ယူရပါလိမ့်​မည်။ ြကယ်​ေတွ​ေြကွတိုင်း​ စို့​နစ်​ေနခဲ့​ေသာ ကဗျာတစ်ပုဒ်နှင့်​ ပန်း​တစ်ဆုပ်ဟာ ကျွန်ုပ်အတွက် အ​ေဖာ်မွန်အြဖစ် အသိအမှတ်ြပုဖို့​ မနက်ြဖန်နှင့်​ အတိတ်ြပန်ဇာတ်လမ်း​ေတွကို​ေတာ့​ ​ေမ့​ထား​မှ ြဖစ်ပါလိမ့်​မည်။

မလိုတာ​ေတွရြပီး​ လိုတာ​ေတွမရတဲ့​အခါ ကိုယ့်​ကိုကိုယ် အမည်နာမများ​စွာြဖင့်​ ​ေဆး​ေြကာသုတ်သင်ဖို့​ ငှက်က​ေလး​ေတွ ​ေတး​သီ၍ ​ေဖာ်ြကူး​ခဲ့​ြကသည့်​ ပံုရိပ်များ​သည် တိမ်ပန်း​ချီပမာ ခပ်ရွရွ​ေလး​ ြမူး​ြကွ​ေနလျက်၊​ ​ေတွ​ေဝ၊​ ​ေဆွး​ေငး​ဖို့​ကို အချိန်​ေတွအ​ေဝး​သို့​ ထွက်​ေြပး​သွား​ခဲ့​ေလသည်။ အ​ေနာက်သို့​ လံုး​ဝ(လံုး​ဝ) လှည့်​မြကည့်​တတ်​ေသာ ရထား​တစ်စင်း​နှင့်​ အြပတ်ြပတ်သစ္စာတို့​သည် လံုး​ဝ အနား​သတ်၍ မရသည်ကို ဓါး​သွား​ေပါ်က ပျား​ရည်စက်က ဆံုး​ြဖတ်သွား​လိမ့်​မည်ဟု မှတ်ယူရင်း​ ကျွန်ုပ်သည် ဓါး​သွား​ေပါ်က ပျား​ရည်စက်ကို သမင်လည်ြပန်အြကည့်​မျိုး​ြဖင့်​ ြကည့်​၍သာ တ​ေရွ့​ေရွ့​လှမ်း​ေနဆဲ ​ေြခလှမ်း​များ​မှာ ပျား​ရည်စက်နှင့်​ ​ေဝး​ကွာခဲ့​ေလသည်။
“မနက်ြဖန်ဆိုတာ မ​ေသချာြခင်း​ရဲ့​မျိုး​နွယ်စုဆိုရင်
အဲ့​ဒီမျိုး​နွယ်စုကို သစ္စာ​ေဖာက်သင့်​ရင်​ေဖာက်ရပါလိမ့်​မည်”

❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

အ​ေဝး​မှတိုက်ခိုက်လာ​ေသာ ​ေလ​ေြပ​ေလနုတို့​၏ ထိ​ေတွ့​မှုတို့​သည် ကျွန်ုပ်အား​ တစ်ခါတစ်ရံ၌ အ​ေဝး​သို့​ေခါ်​ေဆာင်သွား​လိုက်၊​ တစ်ခါတစ်ရံ၌ အထီး​ကျန်စွာ ထား​ခဲ့​လိုက်နှင့်​ သဘာဝြကီး​နှင့်​ ကျွန်ုပ် “စိမ်​ေြပး​တမ်း​”ကစား​ေနသည်နှင့်​ တူ​ေန​ေလသည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်က က​ေလး​သဘာဝအရ ​ေဆာ့​ကစား​ခဲ့​ဖူး​ေသာ ကစား​နည်း​တစ်မျိုး​မှာ “အုန်း​သီး​ေလး​လံုး​ ဘာ​ေလး​လံုး​ တစ်လံုး​ဆွမ်း​ေတာ်တင် တစ်လံုး​ေရထဲကျ ငါဆယ်လို့​ရ”ဆို​ေသာ ကစား​နည်း​ြဖစ်သည်။

ထိုကစား​နည်း​၌ အရင်ဆံုး​ တစ်က စြပီး​ေရတွက်သူမှာ ဗိုလ်ဆွဲသည်။ ထိုကစား​နည်း​လိုပင် သဘာဝနှင့်​ ကျွန်ုပ်တွင် သဘာဝက ဦး​စွာပထမ တာထွက်တာ​ေြကာင့်​ ဗိုလ်ဆွဲသွား​ခဲ့​သည်မှာ ြငင်း​ချက်ထုတ်ရန် အ​ေြဖမ​ေတွ့​ခဲ့​ပါ။ ထို့​ေြကာင့်​ အချိန်နှင့်​ဒီ​ေရသည် လူကို မ​ေစာင့်​ဆို​ေသာ စကား​လံုး​သည် အလိုလို ထွက်​ေပါ်လာခဲ့​သည်ဟု ထင်မှတ်ဖူး​သည်။
“ခဏသာဆို​ေပမဲ့​လည်း​
ကျန်ရစ်ခဲ့​ေသာ ​ေြခရာ​ေတွအတွက်
မနက်ြဖန်ကို ဖျား​ေယာင်း​သင့်​ရင် ဖျား​ေယာင်း​ရပါလိမ့်​မည်”။

❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

“ြကိုဆိုပါ၏”ဆို​ေသာ ြမို့​အဝင်ဆိုင်း​ဘုတ်ရဲ့​တစ်ဖက်မှာ “ြပန်လည်ဆံု​ေတွ့​ြကပါဦး​စို့​”ဆိုတာ ရှိသလိုပဲ အတိုင်း​မသိဝမ်း​သာြခင်း​ရဲ့​ေနာက်ကွယ်မှာ​ေတာ့​ အတိုင်း​မသိ ဝမ်း​နည်း​ြခင်း​ဆိုတာ ရှိစြမဲလို့​ ကျွန်ုပ်မှတ်ယူမိပါ​ေတာ့​သည်။ မှန်ပါသည်။ ထို့​အတူပင် ကံ​ေကာင်း​ြခင်း​၊​ ကံဆိုး​ြခင်း​၏ အြခား​တစ်ဖက်၌ အလွယ်သံုး​စကား​နှင့်​ ထိ​ေရာက်ဖွယ်စကား​တစ်ခုြဖစ်သည့်​ “ရုတ်တရက်ဝမ်း​သာ ြဗာကယာဝမ်း​နည်း​”ဆို​ေသာ စကား​စုသည် “ဝါး​လံုး​ရှည်ြဖင့်​သိမ်း​ကျံုး​ရိုက်သလို”ထိ​ေရာက်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မှတ်မိ​ေလ​ေသာ​ေြကာင့်​ မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိ တစ်ခါတစ်ရံ ထိုသို့​ ြပန်လည်​ေဝဖန်​ေနမိသည်။
“လမ်း​ဆံုမှာ လမ်း​ြကံုတဲ့​အခါ
ြမို့​အဝင်ဆိုင်း​ဘုတ်လို
ြပန်လည်ဆံု​ေတွ့​ြကပါဦး​စို့​လို့​
​ေြပာနိုင်မှြဖစ်​ေတာ့​မည်”
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦
{​ေဇာင်း​}
၂၀၁၁|

Comments

 1. ဟုတ်... ​ေသချာဖတ်သွား​ပါတယ်... နည်း​နည်း​ြမင့်​ေတာ့​ သိသလိုလို မသိသလိုလိုပါပဲ... ဟီး​ဟီး​..
  နှစ်​ေခါက်ဖတ်​ေတာ့​ နည်း​နည်း​ပိုနား​လည်သလိုလို... ခုထပ်ဖတ်လိုက်ဦး​မယ်... လံုး​ဝနား​လည်သွား​ေအာင်... :D

  ReplyDelete
 2. ဟိုလိုလို ဒီလိုလို​ေလး​ေတာ့​ ခံစား​ြကည့်​ပါတယ်။ အား​လံုး​ေတာ့​ မခံစား​တတ်ပါဘူး​။ ​ေကာင်း​ပါတယ်။

  ReplyDelete
 3. ြဖစ်ြကြမဲလို့​ သ​ေဘာထား​နိုင်​ေပမယ့်​ ခဏ​ေတာ့​ေဝဒနာ​ေတွက ​ေနရာယူအံုး​မှာပါ.. ဒါ​ေပမယ့်​ အချိန်တစ်ခုပါပဲ​ေလ.. ကာလတစ်ခုလွန်​ေြမာက်သွား​တာနဲ့​ ခွဲခွာြခင်း​ေတွြကံုခဲ့​လည်း​ အသစ်အသစ်​ေတွြကား​မှာ ​ေနသား​ကျသွား​ြကတာချည်း​ပါပဲ...

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်