ကျကွဲသွား​တဲ့​ အိမ်မက်

အချစ်ဆို​ေသာ အရာသည် ြဖူသလား​ မည်း​(မဲ)သလား​ ကျွန်မ မသိခဲ့​၊​ သိဖို့​လည်း​ အခွင့်​အ​ေရး​သည် မရှိခဲ့​၊​ ငယ်စဉ်ကတည်း​က ကျွန်မအတွက် အချစ်သည် အ​ေဖာ်မြဖစ်လာခဲ့​၊​ ထို့​အတွက်​ေြကာင့်​ ကျွန်မသည် အချစ်ငတ်သူ တစ်​ေယာက်အြဖစ် ကိုယ့်​ကိုကိုယ် သတ်မှတ်ရမည်ဆိုပါက ရှက်ြပံုး​ြပံုး​ေတာ့​ နည်း​နည်း​ေလး​ြပံုး​မိသည်။
-------------------------x x-------------------------

ငယ်စဉ်ကတည်း​က အိမ်နီး​ချင်း​လည်း​ြဖစ် ရွယ်တူလည်း​ြဖစ် ​ေကျာင်း​ေနဖက်လည်း​ြဖစ် မိသား​စုအချင်း​ချင်း​ကလည်း​ ပတ်သက်မှု​ေတွ ရှိ​ေနြကသည့်​အတွက် သူ နှင့်​ ကျွန်မ ငယ်​ေပါင်း​ြကီး​ေဖာ်အြဖစ် ရင်း​နှီး​ေနခဲ့​သည်မှာ ယ​ေန့​ထက်ပင်။ သူ သည် ကျွန်မကို ချစ်​ေနသည်မှာ သိ​ေနသည်၊​ ဒါ​ေပမဲ့​လည်း​ သူ့​ရဲ့​အချစ်ကို ကျွန်မစိတ်မဝင်စား​ပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်း​ ရင်း​နှီး​ေနတာလည်း​ြဖစ် အိမ်နီး​ချင်း​လည်း​ြဖစ် သူ့​အ​ေြကာင်း​ကိုယ့်​အ​ေြကာင်း​လည်း​ ​ေကာင်း​ေကာင်း​သိ​ေနြကသည်။ နှစ်ဖက်မိဘများ​က ကျွန်မ နဲ့​ သူ့​ကို သ​ေဘာတူ​ေနြကသည်ကို ကျွန်မ မသိခဲ့​၊​ နှစ်ဖက်မိဘများ​က စကား​အြပန်အလှန်ကျွံ​ေနြပီး​ြဖစ်သည်။ ကျွန်မရဲ့​မိဘ ​ေတွက အိမ်​ေထာင်ြပုဖို့​ ​ေြပာလာြကတဲ့​အခါ ကျွန်မအတွက် စိတ်​ေချာက်ချား​ေစခဲ့​သည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်မမှာ ချစ်ရမဲ့​သူမရှိ​ေသး​၊​ အသက်ကလည်း​ (၂၀)ဝန်း​ကျင်သာ ရှိ​ေသး​တာ​ေြကာင့်​ အိမ်​ေထာင်ြပုဖို့​ကို လက်မခံပါရ​ေစနဲ့​လို့​ ြငင်း​ဆန်တဲ့​အခါ မိဘ​ေတွက စိတ်ချရ​ေအာင်​ေတာ့​ ​ေစ့​စပ်တာ​ေတာ့​ လုပ်ထား​မှ ​ေတာ်ကာြကမယ်ဆိုြပီး​ ကျွန်မ မိဘစကား​ကို မပယ်ချင်တာ​ေြကာင့်​ သူနှင့်​ ​ေစ့​စပ်လက်မှတ်ထိုး​ထား​လိုက်ရ​ေတာ့​သည်..။

“အချစ်ဆိုတာ ဘာရယ်ညာရယ် မသိ​ေပမဲ့​
ဘဝနှစ်ခု​ေပါင်း​စပ်ဖို့​
ကံြကမ္မာက ဇာတ်ဆရာမလုပ်
မိဘ​ေတွက ဇာတ်ဆရာလုပ်​ေတာ့​
မိဘစကား​ မပယ်ရက်သာ
သား​ေကာင်း​သမီး​တို့​ရဲ့​
အစဉ်အလာတစ်ခုပမာ
စာရွက်​ေပါ်မှာ ဘဝတစ်ဝက်ကို​ေပး​အပ်လို့​ လက်မှတ်ကိုထိုး​၊​
မျက်ရည်မိုး​ေတာ့​ ကျတာ​ေပါ့​.....”

တစ်ဖက်က မဂင်္လာ​ေဆာင်ဖို့​ကို ခဏခဏ ​ေြပာလာ​ေပမဲ့​ ကျွန်မက​ေတာ့​ ဆင်​ေြခဆင်လက်အမျိုး​မျိုး​ေပး​လွတ်မိသည်။ ကျွန်အတွက် အချစ်ဆိုတာကို မ​ေတွ့​ရှိ​ေသး​တာ​ေြကာင့်​ ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ အိမ်​ေထာင်ြပုဖို့​ကို စိတ်မဝင်စား​ခဲ့​သလို လက်လည်း​မခံချင်။ ကျွန်မ အချစ်ကိုထိ​ေတွ့​ဖူး​ချင်တာ​ေြကာင့်​ သူ့​ကို ချစ်ဖို့​ ကိုယ်စိတ်ကို ဖိအား​ေပး​ဖူး​သည်။ သို့​ေပမဲ့​လည်း​ လံုး​ဝ ြပန်ချစ်လို့​မရခဲ့​...။ ဒီလိုနဲ့​ သူ တို့​မိသား​စုလည်း​ နယ်ဘက်ကို ​ေြပာင်း​ေရွ့​သွား​ြကသည်မှာ ၄-၅နှစ်ြကာခဲ့​သည်။ ဖုန်း​အဆက်အသွယ်​ေတာ့​ရသည်။ ဖုန်း​လာသည့်​အခါလည်း​ ကျွန်မဖက်က ​ေကာင်း​ေကာင်း​မွန်မွန် ​ေြပာဖို့​ အခွင့်​မ​ေပး​၊​ ကျွန်မကို စိတ်ပျက်​ေအာင် လုပ်ြပ​ေသာ်လည်း​ ဟို့​ဖက်က လံုး​ဝ ​ေနာက်မဆုတ်ပဲ တိုး​ြမဲသာ တိုး​ေန​ေလ​ေတာ့​သည်။ တစ်ကယ်တမ်း​ြပန်​ေတွး​ြကည့်​ရင် သူ့​ကို ကျွန်မ ချစ်လို့​မရ၊​ သူက ကျွန်မကို ချစ်လား​ေမး​ဖူး​သည်။ ကျွန်မ စိတ်ထဲမှာ​ေတာ့​ သူ့​ကို သံ​ေယာဇဉ်​ေတာ့​ ရှိသည်။ ချစ်လား​ဆို​ေတာ့​ ချစ်လို့​မရခဲ့​.....။
-------------------------x x-------------------------

အခု​ေတာ့​ ကျွန်မ အချစ်ကို စတင်​ေတွ့​ရှိခဲ့​သည်။ ​ေဆာင်း​မနက်ခင်း​တစ်ခုတွင် အချစ်ကို မသိကျွမ်း​ဘူး​ေသာ ကျွန်မနဲ့​ ​ေမာင် ရင်း​နှီး​မှုများ​က စတင်လာက အခုဆိုရင် ​ေမာင့်​ ကို ကျွန်မ အချစ်ြကီး​ချစ်​ေနမိသည်။ ​ေမာင်လည်း​ ကျွန်မကို သိပ်ချစ်သည်။ ကျွန်မ စိတ်ညစ်​ေအာင် ​ေမာင် က တစ်ခါမှ မလုပ်ခဲ့​၊​ ကျွန်မလိုချင်တာမှန်သမျှ ​ေမာင်ြဖည့်​ဆည်း​ေပး​ခဲ့​သည်။ ကျွန်မကို ချစ်တဲ့​ စိတ်​ေြကာင့်​ ​ေမာင်သည် အင်မတန် အူတိုတတ်သူြဖစ်သည်။ မှန်​ေတာ့​မှန်ပါသည်။ ​ေယာကျာ်း​တို့​သည် မိန်း​မတို့​ထက် အူတိုတတ်ြကသည်။ ​ေမာင်နှင့်​ကျွန်မ ရင်း​နှီး​ချစ်ခင်ြကတာ အခုဆိုရင် (၂)နှစ်​ေကျာ် ြကာြမင့်​ခဲ့​ြပီး​ ​ေမာင့်​အ​ေြကာင်း​ ​ေမာင့်​မိသား​စု အ​ေြကာင်း​ကို ကျွန်မ အကုန်သိထား​ြပီး​ြဖစ်​ေပမဲ့​ ကျွန်မ အ​ေြကာင်း​ကို ​ေမာင်မသိခဲ့​။ ​ေမာင်ကလည်း​ ကျွန်မအ​ေြကာင်း​ကို မ​ေမး​ခဲ့​။ ​ေမာင့်​ကို အရမ်း​ချစ်သည်။ ကျွန်မရဲ့​ ဘဝတစ်သက်စာလံုး​ ​ေမာင်နဲ့​သာ ြဖတ်သန်း​ချင်မိသည်။

“မြမင်ဖူး​လို့​ မူး​ြမစ်ထင်တယ်ဆိုဆို
အချစ်ကို အခုမှကိုး​ကွယ်မိသလို
ကျွန်မအတွက် အချစ်ဆိုတာ ြဖူသလား​မည်း​(မဲ)သလား​
​ေတွး​စ စရာမလို၊​ သိ​ေနခဲ့​ြပီ
​ေမာင့်​ရဲ့​အချစ်တို့​ မသြဂိုလ်ရက်ဘူး​
​ေမာင်ဟာ ကျွန်မရဲ့​ ရင်ထဲက အချစ်ဦး​..”
-------------------------x x-------------------------

ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ ​ေမာင့်​ကို ဘယ်လို​ေြပာရမယ်ဆိုတာ လံုဝ မ​ေတွး​တတ်​ေအာင်ြဖစ်​ေနခဲ့​သည်။ ကျွန်မမှာ ​ေစ့​စပ်ထား​တဲ့​သူရှိတယ်၊​ လက်ထပ်ရ​ေတာ့​မယ်လို့​ ​ေြပာရမလား​၊​ ​ေမာင့်​ကိုကျွန်မ မုန်း​တယ်၊​ အို.... မဟုတ်​ေသး​ပါဘူး​ ကျွန်မ ​ေမာင့်​ကို မမုန်း​ဘူး​၊​ ဘယ်​ေတာ့​မှ မမုန်း​ဘူး​။ ဒါဆိုဘယ်လို​ေြပာရမလဲ။ ဆံုး​ြဖတ်ချက်တစ်ခုကို ချမှြဖစ်​ေတာ့​မည့်​ အချိန်အ​ေနြဖစ်တာ​ေြကာင့်​။ ထိုရက်ပိုင်း​အတွင်း​ ​ေမာင်နှင့်​ကျွန်မ ​ေတွ့​ဆံု့​မှု့​ကို ရပ်တန့်​ထား​လိုက်သည်။ ထိုရက်ပိုင်း​အတွင်း​ ​ေဆာက်တည်ရာမရြဖစ်​ေနခဲ့​သည်။ အဆက်အသွယ်မရလို့​ ​ေမာင်လည်း​ ကျွန်မကို စိတ်ပူ​ေတာ့​မည်။ ဒီအချိန်ဆို ​ေမာင်ဘာလုပ်​ေနမလဲ ​ေတွး​ပူ​ေနရြပန်သည်။ ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ ​ေမာင့်​ကို ဘယ်လိုမျိုး​စကား​ေြပာရ​ေတာ့​မယ်ဆိုတာ​ေတွး​ရင်း​ ​ေမာ​ေနခဲ့​မိသည်...။

“ချစ်လျက်နဲ့​ စွန့်​လွတ်ရမဲ့​ စကား​မျိုး​
ဒီနှုတ်ဖျား​က ဘယ်လို​ေြပာရ​ေလမလဲ
မုန်း​တယ်၊​ ​ေမ့​လိုက်၊​ လက်ထပ်ရ​ေတာ့​မယ်၊​ လမ်း​ခွဲ​ေတာ့​မယ်
အဲ့​လိုစကား​ေတွ ​ေြပာရမလား​ ​ေမာင်ရယ်...”
-------------------------x x-------------------------

သူမကို ကျွန်​ေတာ်ချစ်မိ​ေနသည်။ သူမကို ချစ်​ေနတဲ့​အချိန်အတွင်း​ သူမနဲ့​ပတ်သက်တဲ့​ ​ေဆွး​မျိုး​ညာတကာ အ​ေြကာင်း​အရာ​ေတွကို စိတ်မဝင်စား​ခဲ့​၊​ ကျွန်​ေတာ်စိတ်ဝင်စား​သည်က သူမ ဘာြကိုက်တတ်လည်း​၊​ ဘယ်လို​ေတွကို မြကိုက်လည်း​၊​ သူမ ဘာ​ေတွကို လုပ်တတ်လည်း​ စသာ​ေတွကိုသာ စိတ်ဝင်စား​ခဲ့​သည်။ သူမကို ချစ်တာ သူမရဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရာကိုမဟုတ် သူမရဲ့​ ချစ်စရာ့​အသွင်အြပင်နှင့်​ စိတ်ထား​တို့​သာြဖစ်သည်။ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ အား​နည်း​ချက်သည် သူမ၏ အတွင်း​ကျကျအ​ေြကာင်း​အရာ​ေတွကို မသိခဲ့​ြခင်း​သည် အား​နည်း​ချက်တာြဖစ်သည်။ ထို့​အတွက်​ေြကာင့်​ ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေနြဖစ် ပိုင်ဆိုင်ဖို့​ထက် ချစ်လျက်နဲ့​စွန့်​လွတ်ရမဲ့​ အြဖစ်မျိုး​ကို ြကိုတင်ြမင်​ေနမိ​ေတာ့​သည်....။

“ချစ်ခဲ့​ပါတယ်
မချစ်ဖူး​တဲ့​ အချစ်ရူး​ေတာ့​ မဟုတ်ရပါဘူး​
ငါ့​ရင်ထဲမှာ ပထမအချစ်မဟုတ်တဲ့​ မင်း​က
ငါ့​ရဲ့​ ရင်ထဲမှာ​ေတာ့​ ပထမအချစ်လိုပါပဲ
ချစ်လျက် ပိ်ုင်ဆိုင်ချင်လျက် နဲ့​
ငါဟာ ​ေတွး​ရင်း​နဲ့​ပူ....”
---------------------------------=--------------------------------------

​ေမာင်နဲ့​ကျွန်မ ​ေပါင်း​စပ်ဖို့​ မြဖစ်နိုင်တာ မဟုတ်ခဲ့​ပါဘူး​၊​ ​ေပါင်း​စပ်ဖို့​ ြဖစ်နိုင်​ေပမဲ့​၊​ လွန်ခဲ့​ေသာ နှစ်များ​စွာက ​ေစ့​စပ်လက်မှတ် ထိုး​ထား​ေသာ အချက်လက်တို့​နှင့်​ မိဘမျက်နှာ​ေတွ​ေြကာင့်​ အြပင် သူ ၏ ​ေပး​ကမ်း​မှုများ​ ​ေထာက်ပံ့​မှုများ​ေြကာင့်​လည်း​ ကျွန်မ ချစ်​ေသာ ​ေမာင် နဲ့​ ခွဲခွာခဲ့​ရြပီး​ သံ​ေယာဇဉ်သာ ရှိြပီး​ ချစ်လို့​မရတဲ့​ သူရဲ့​ လက်ထဲကို ကျွန်မရဲ့​ ကျန်ရှိ​ေသး​တဲ့​ ဘဝတစ်ဝက်ကို ​ေပး​အပ်လိုက်ရသည့်​ေနာက် ကျွန်မရဲ့​ ဘဝတစ်ခုလံုး​သည် ထိုသူထံ ပံုအပ်ြပီး​သား​ြဖစ်သွား​ေစခဲ့​သည်။ ကျွန်မရဲ့​ အြဖစ်သည် ချစ်မပါ​ေသာ အိမ်​ေထာင်တစ်ခုကို ​ေဆာက်လုပ်ရင်း​နဲ့​ တစ်​ေန့​ေန့​ေတာ့​ ထိုသူကို ချစ်လာလိမ့်​မည်မထင်ခဲ့​။ အဘယ်​ေြကာင့်​ဆို​ေသာ် ကျွန်မရဲ့​ အချစ်သည် ​ေသသွား​ခဲ့​ြပီြဖစ်သည်....။

“မစဉ်း​စား​ခဲ့​ပါဘူး​
မချစ်​ေသာ်လည်း​ ​ေအာင့်​ကာနမ်း​ရမဲ့​အြဖစ်မျိုး​
ဆိုး​လှပါတယ် ဘယ်လိုဝဋ်​ေြကွး​များ​လည်း​
ချစ်လျက်နဲ့​စွန့်​လွတ်ရတဲ့​ ဘဝနဲ့​
မချစ်​ေသာ်လည်း​ေအာင့်​ကာနမ်း​ရမဲ့​ဘဝမျိုး​
ဘယ်​ေတာ့​များ​မှ မြကံုချင်​ေတာ့​ပါ
​ေသဆံုး​သွား​တဲ့​အချစ်​ေတွအတွက်
​ေတာင်း​ဆု​ေြခွရင်း​............”

-------------------------x x-------------------------

ဝဿန်မိုး​ေရစက်တို့​ေအာက်၌ သူတို့​နှစ်ဦး​သည် တစ်​ေယာက်ကိုတစ်​ေယာက် တိတ်ဆိတ်ြငိမ်သက်လျက်၊​ ​ေတွး​လျက်၊​ မျက်ဝန်း​မှ မျက်ရည်တို့​သည် မိုး​ေရနှင့်​အတူ ​ေမျှာပါသွား​သည်။ သူတို့​နှစ်ဦး​သား​ ဘယ်လိုစကား​လံုး​များ​ကို သံုး​၍ စွန့်​လွတ်ထွက်ခွာ ​ေဝး​သွား​ခဲ့​လည်း​ဆိုသည်ကို ခံစား​တတ်သူတို့​အဖို့​သာ သိနိုင်ပါ​ေတာ့​သည်။ ကမ္ဘာ​ေပါ်မှာ ဒီလို အချစ်မျိုး​ ဘယ်နှစ်ခု​ေလာက်ရှိမလည်း​ လက်ချိုး​ေရတွက်ြကည့်​လိုက်ရင် အများ​အြပား​ရှိနိုင်ပါသည်။

{​ေဇာင်း​}
၅း​၄၇၊​ ၄.၂.၂၀၁၁။

Comments

 1. ချစ်​ေပမယ့်​ ​ေပါင်း​ချင်မှ ​ေပါင်း​ရမယ်​ေပါ့​ ..း​))
  မြမင်ရတဲ့​ ကံြကမ္မာ နဲ့​
  ချစ်ြခင်း​များ​ ...း​))
  ဖတ်သွား​ပါတယ် ...

  ခင်မင်လျှက်
  ​ေဆာင်း​နှင်း​ရွက်

  ReplyDelete
 2. ​ေမာင်​ေဂျ ဘယ်​ေရာက်​ေနတလဲ

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်