မိုးေရထဲက ဆရာမေလး


ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်ေလးနဲ့ လှေသွးြကွယ်
၀ဿန်မိုးေရစက်ေအာက်က လှပေန သူ့ပံုရိပ်
ထီးေလးမပါ မခို့တရို့ေလးနဲ့
ေကျာင်းကအြပန် ဘတ်စကားကို သူေစာင့်

အေဝးတစ်ေနရာက ရင်ခုန်သံ
ဆရာမေလး ြကားပါ့ေလမလား

ဒီမိုးစက်ေတွကို ကာကွယ်ကာေပးဖို့
ထီးေလးတစ်လက် ကိုယ်ယူကာ လာခဲ့ပါ့မယ်

အေဝးတစ်ေနရာကို ေရှာင်ကာမသွားပါနဲ့လား
ရန်သူမဟုတ်တဲ့ ကိုယ်ဟာ မင်းရဲ့
ရင်ခုန်ဖက်လူ.....

{ေဇာင်း}
10:41 AM
8.01.2012

Comments

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်