ပျက်စီးသွားတဲ့ အနာဂတ်အိမ်ေလး


မိုး​လင်း​ြပီဆိုရင် တနလင်္ာ​ေန့​နှင့်​ ​ေသာြကာ​ေန့​များ​အထိ သူမသည် အြဖူအစိမ်း​ ​ေကျာင်း​ဝတ်စံု​ေလး​ကို ဝတ်လို့​ ​ေကာင်​ေလး​ လာအြကိုကို ​ေစာင့်​ေနတတ်သည်။ အြမဲလိုလို သူမရဲ့​ အလှဟာ ရိုး​စင်း​ေနခဲ့​သည်။ သူမရဲ့​ လွယ်အိတ်​ေလး​ထဲတွင် ​ေကာင်​ေလး​ ​ေပး​ခဲ့​ဖူး​ေသာ သူမနှစ်သက်​ေသာ ခ​ေရဗူး​ေလး​ အြမဲလိုလို ပါ​ေနတတ်သည်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

​ေကျာင်း​သို့​ေရာက်​ေသာအခါ သူမ၏ သူငယ်ချင်း​များ​က ​ေကာင်​ေလး​ တို့​နှစ်​ေယာက်ကို အလွန်စ​ေနာက်ကျ၏။ သူမ၏ ​ေကျာင်း​ခန်း​ဝထိ လိုက်ပို့​အြပီး​ ​ေကာင်​ေလး​လည်း​ သူ၏ စာသင်ခန်း​ရှိရာသို့​ သွား​သည်။ ည​ေန ​ေကျာင်း​ဆင်း​ချိန်၌လည်း​ သူမကို ြကို၍ အိမ်သို့​ ြပန်ပို့​တတ်​ေလသည်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

ဒီလိုနှင့်​ သူမနှင့်​ေကာင်​ေလး​ ​ေကျာင်း​တတ်ရင်း​ ရင်း​နှီး​ခဲ့​ြကသည်မှ (၁)နှစ်ခန့်​ေလာက်တွင် ချစ်သူအြဖစ်သို့​ ​ေရာက်သွား​ခဲ့​သည်။ သူမလည်း​ ​ေကာင်​ေလး​ကို ချစ်၍ ​ေကာင်​ေလး​လည်း​ သူမကို ချစ်ခဲ့​သည်။ နှစ်​ေယာက်စလံုး​ရဲ့​ ဘဝမှာ ြပည့်​စံုမှု​ေတွ မရှိြက​ေပမဲ့​ တစ်ဦး​နဲ့​တစ်ဦး​ နား​လည်ခဲ့​ြကသည်။ နား​လည်မှုနှင့်​အတူ နှစ်​ေယာက်အတူ ြဖူစင်စွာချစ်ခဲ့​ြက​ေလ​ေတာ့​သည်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

​ေန့​ရက်များ​ဆီမှ လ​ေပါင်း​များ​စွာ မှတည် သူမနှင့်​ ​ေကာင်​ေလး​ ချစ်သူသက်တမ်း​ (၅)နှစ်​ေကျာ် (၆)နှစ်ထဲသို့​ ​ေရာက်လာခဲ့​ေလသည်။ တစ်​ေယာက်နှင့်​တစ်​ေယာက် အိမ်​ေထာင်ြပုကျဖို့​ရာ အရွယ်သို့​ ​ေရာက်​ေန​ေသာ်လည်း​ သူမ၏ရည်မှန်း​ချက် ​ေကာင်​ေလး​ရဲ့​ ရည်မှန်း​ချက် တို့​သည် အတူတည်​ေဆာက်မဲ့​ အိမ်​ေလး​ကို ဟန့်​တား​ေနသည်ဟု ယခုြမင်မိသည်။ နှစ်ဦး​နှစ်ဖက် ြပည့်​စံုမှုမရှိရင် ဘဝခရီး​လမ်း​ြကမ်း​တမ်း​တတ်တယ်ဆို​ေသာ အ​ေတွး​မျိုး​ နှစ်​ေယာက်လံုး​မှာ ရှိ​ေနခဲ့​သည်​ေြကာင့်​ ​ေပါင်း​စပ်ဖို့​က ​ေဝး​ခဲ့​ေလသလား​မသိခဲ့​............
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

​ေကာင်​ေလး​ သတင်း​ြကား​လိုက်မိသည်က သူမ အိမ်​ေထာင်ကျသွား​ေသာ သတင်း​ြဖစ်​ေန​ေတာ့​သည်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

"ငါ​ေလ မဂင်္လာမ​ေဆာင်ခင် ညက နင့်​ကို လိုက်ရှာမိတယ်။ ြပီး​ေတာ့​ ငိုလည်း​ငိုမိတယ် နင့်​ကို မ​ေတွ့​မှာ အရမ်း​ေြကာက်​ေနတာ၊​ ြပီး​ေတာ့​ နင့်​ကို ​ေတွ့​မှ ​ေတွ့​ပါ​ေလမလား​လို့​ေပါ့​"
အဲ့​ဒီစကား​မျိုး​ ြကား​လိုက်မိချိန်၌ စိတ်ထဲ အမည်မ​ေဖာ်ြပနိုင်​ေသာ ခံစား​မှုမျိုး​စံုတို့​က ​ေပါ်​ေပါက်ခဲ့​သည်။ ဝမ်း​နည်း​မိသည်။ သူမှရဲ့​ ဝမ်း​နည်း​အသံြဖင့်​ေြပာ​ေသာ စကား​လံုး​များ​ သူမှရဲ့​ မျက်နှာ​ေလး​ကို ြကည့်​ြပီး​ ​ေကာင်​ေလး​ ​ေနာင်တ ရ​ေနခဲ့​သည်ဟု ဝန်ခံမိသည်။

“နင့်​ကို ​ေတွ့​ရင် ငါတို့နှစ်ေယာက်အတူ တစ်​ေနရာရာကို ထွက်သွား​ဖို့​ ငါဆံုး​ြဖတ်ထား​ေပမဲ့​ တစ်ြမို့​လံုး​နှံ့​ေအာင် လိုက်ရှာ​ေပမဲ့​ နင်မရှိခဲ့​ဖူး​၊​ နင့်​ကိုမ​ေတွ့​ခဲ့​ဘူး​ဟာ.... ငါတို့​နှစ်​ေယာက်ရဲ့​ ြမို့​ေတာ်​ေလး​ အလိုလို ပျက်စီး​သွား​ခဲ့​ြပီလို့​ ငါခံစား​မိတဲ့​ေနာက် မဂင်္လာ​ေဆာင်တဲ့​အထိ ငို​ေနမိတယ်....”
​ေကာင်​ေလး​ရဲ့​ ပျက်စီး​သွား​တဲ့​ ြမို့​ေတာ်​ေလး​ဆီက မျက်ရည်စက်​ေတွနဲ့​စီး​ေမျှာလာ​ေသာ စကား​လံုး​များ​ကို ​ေြကကွဲစွာြဖင့်​ ဆက်ြကား​ေနရ​ေပမဲ့​ နား​ထဲမှာ ​ေဝဝါး​သွား​ခဲ့​သည်။ အဘယ့်​ေြကာင့်​ဆို​ေတာ့​ ​ေကာင်​ေလး​လည်း​ သူမလို စို့​နစ်​ေနခဲ့​၍သာ.....။

​ေကာင်မ​ေလး​ လိုက်ရှာ​ေသာ ညတွင် ​ေကာင်​ေလး​မှာ ထိုြမို့​တွင် မရှိ​ေသာ​ေြကာင့်​ ​ေကာင်မ​ေလး​အ​ေနြဖင့်​ ရှာမ​ေတွ့​ခဲ့​ပါ။ ​ေကာင်​ေလး​ခရီး​ထွက်​ေနသည်ကိုလည်း​ ​ေကာင်မ​ေလး​က မသိသလို၊​ ​ေကာင်မ​ေလး​ မဂင်္လာ​ေဆာင်ရမည်ဆိုတာကိုလည်း​ ​ေကာင်​ေလး​အ​ေနြဖင့်​ မသိခဲ့​ပါ။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

ဟုတ်ပါသည်။
ချစ်တိုင်း​လည်း​မညား​တတ်ခဲ့​ပါဘူး​ ညား​တိုင်း​လည်း​ မချစ်တတ်ခဲ့​ပါဘူး​ဆို​ေသာ စကား​လံုး​သည်။ ​ေကာင်​ေလး​ အတွက် စွန့်​လွတ်ြပီး​မှ ရရှိလာ​ေသာ စကား​လံုး​ြဖစ်သလို သူမသည်လည်း​ ထိုနည်း​လည်း​ေကာင်း​ပင်။ မချစ်မနှစ်သက်​ေသာ သူနှင့်​ေနရသည်မှာ မည်သို့​ခံစား​ရသည်ကို သူမ မ​ေြပာလည်း​ပဲ ​ေကာင်​ေလး​အ​ေနနှင့်​ ခံစား​နား​လည်း​သိရှိခဲ့​ပါသည်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

သူမသည် ​ေကာင်​ေလး​အတွက် လွန်စွာ ရိုး​သား​ြဖူစင်​ေသာ၊​ နား​လည်မှုအြပည့်​ရှိ​ေသာ ​ေကာင်မ​ေလး​တစ်​ေယာက်ြဖစ်​ေနခဲ့​သည်။ သို့​ေသာ်.... ချစ်တိုင်း​လည်း​မညား​၊​ ညား​တိုင်း​လည်း​ မချစ်ြက​ေသာ အရာတို့​သည် သူနှင့်​သူမ တို့​၏ ဇာတ်လမ်း​တစ်ပုဒ်အတွက် စာကိုး​ြဖစ်​ေန​ေလ​ေတာ့​သည်။

{​ေဇာင်း​}
3.11.2012| 12:10PM


မှတ်ချက်။ ။ မည်သူ့​ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ။ တိုက်ဆိုင်မှုများ​ရှိခဲ့​ပါက စာ​ေရး​သူ၏ စိတ်ကူး​ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူ​ေပး​ေစလိုပါသည်။

Comments

 1. ဘယ်ကိုေရာက်လို့ ဘာလို့ေပျာက်ေနတာလဲ ကိုေဇာင်းေရ
  သတိရတယ်ဗျာ။ ။

  ReplyDelete
 2. @Ehlar™ ရှိေနပါတယ် ကိုအဲလာေရ အစံုလုပ်ေနလို့ ေပါ်လိုက်ေပျာက်လိုက်ြဖစ်ေနတာ :)

  ReplyDelete
 3. အယ္။ သနားစရာေလး ။

  ReplyDelete
 4. ေပၚလိုက္ ေပ်ာက္လိုက္ ျဖစ္ေနတာတဲ့..ဦးေလးေဇာင္းက
  စာလာဖတ္တာဗ်ိဳ့

  ReplyDelete
 5. ဟဟ မုိက်ပါတယ် .. အားေပးသွားပါတယ် ကုိေဇာင်းေရ

  ReplyDelete
 6. ကိုေဇာင္းေရ စာေလးလာဖတ္တယ္ဗ်.....ခံစားသြားပါတယ္....လြမ္းတာ...

  ReplyDelete
 7. ေပ်ာက္ေနပါလားေဇာင္းေရ------
  ေနာက္ဆုံေတာ႔သူတုိ႕ေ၀းခဲ႔ရတယ္ေပါ႔ေနာ္
  ထပ္တူခံစားေပးခဲ႔တယ္
  ခင္မင္တဲ႔ sis jasmine

  ReplyDelete
 8. လာေရာက်ဖတ်ရှုြကေသာ မိတ်ေဆွများကို ေကျးဇူးအထူးတင်လျက်ပါခင်ဗျာ....

  ReplyDelete
 9. အသဲကြဲဇာတ္လမ္းေလးကိုလာဖတ္သြားတယ္ ရွင္...

  ReplyDelete
 10. ညားတိုင္းလည္း မခ်စ္ ခ်စ္တိုင္းလည္း မညားခဲ့ပါ ။ ။

  ခံစား အားေပးခဲ့ပါတယ္ အကို

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်