စိတ်ရဲ့​အ​ေမှာင်

ငယ်ငယ်တုန်း​က အ​ေမ့​ဝမ်း​ထဲက​ေနထွက်လာခဲ့​တဲ့​အချိန် လူ​ေတွက “ဟယ်... ချစ်စရာ​ေလး​ေတာ့​...” “ြကည့်​စမ်း​ အ​ေမတူသား​ေလး​” “တလံုး​တခဲြကီး​ေတာ်ချစ်စရာ​ေကာင်း​လိုက်တာ” စသည်ြဖင့် ​ တကယ်စိတ်ရင်း​မှန်နဲ့​ နာလိုမှုကင်း​မဲ့​စွာ ​ေြပာတတ်ြကပါသည်။ ထိုသို့​ေြပာဆိုြကြခင်း​မှာ လူတိုင်း​သည် က​ေလး​သူငယ်များ​ကိုချစ်တတ်​ေသာ​ေြကာင့်​ပင်ြဖစ်သည်။

အရွယ်​ေရာက်လာ​ ေသာအခါ လုပ်တတ်ကိုင်တတ် အစွမ်း​အစ​ေတွ​ေပါ်လာတဲ့​အခါ တနည်း​ေြပာရလျှင် ​ေအာင်ြမင်မှု​ေတွ ရှိလာတဲ့​အခါ လူတို့​ရဲ့​ မနာလိုစိတ်များ​မှာအလိုလို ထိုး​ထွက်လာတတ်သည်။ မနာလိုမှုရဲ့​ လက္ခဏာများ​မှာ တဖက်ကို ကျရှံုး​ေအာင် ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရမလဲ၊​ ဘယ်လို စိတ်အ​ေနှာက်အယှက်​ေပး​လိုက်ရမလဲဆိုသည့်​ စိတ်တို့​ြဖစ်​ေပါ်တတ်ပါသည်။

ဘုရား​အ​ေလာင်း​ သိဒ္ဓတ္ထမင်း​သား​ ဘုရား​မြဖစ်ခင် ဘဝ ဘဝ​ေတွတုန်း​ကလည်း​ ​ေဒဝဒတ်ဟာ ဖျက်လို့​ဖျက်စီး​လုပ်ခဲ့​ဖူး​သည်။ ဘုရား​အ​ေလာင်း​ သိဒ္ဓတ္ထမင်း​သား​ဘဝက​ေန ဘုရား​ြဖစ်သွား​တဲ့​ေနာက်မှာလည်း​ လိုက်ြပီး​ ဖျက်တဲ့​၊​ တား​တဲ့​ ြဖစ်စဉ်​ေတွကို ြကည့်​လိုက်ရင် ဒါဟာ မနာလိုမှုလို့​ သတ်မှတ်လို့​ရပါသည်။

တစ်ချို့​က ​ေြပာြကသည် “ငါတို့​က​ေတာ့​ သရဲကို မ​ေြကာက်ဘူး​ေဟ့​ လူကိုပဲ ​ေြကာက်တယ်” အဲ့​လို ​ေြပာသံြကား​တုန်း​က ဘာလို့​ သရဲကို မ​ေြကာက်ပဲ လူကို

​ေြကာက်ရတာလည်း​ဟု စဉ်း​စား​မိသည်။ ကျွန်​ေတာ့်​အထင် အနည်း​ဆံုး​ေတာ့​ သရဲကို ဘုရား​စာ​ေလး​ရွတ်လိုက်ရင် သရဲထွက်​ေြပး​နိုင်ပါ့​လိမ့်​မည်​ေပါ့​ လူကို​ေတာ့​ဘယ်လိုမှ လုပ်၍မရနိုင်။ လူ့​စိတ်ရဲ့​ အတွင်း​သဏ္ဍာန်တို့​သည် မြမင်နိုင်​ေသာ သရဲတို့​နှင့်​လည်း​ တူ၏။ အင်မတန်​ေြကာက်စရာ​ေကာင်း​သည်။ အြပင်ပိုင်း​မှာသာချိုသာ​ေန​ေသာ အြပံုး​ေလး​ေတွနဲ့​ “ထမင်း​စား​ြပီး​ြပီလား​” “​ေန​ေကာင်း​လား​” “အဆင်​ေြပလား​”စသည့်​ ​ေလာကွတ်စကား​ေတွ ​ေြပာ​ေန​ေပမဲ့​လည်း​တကယ်တမ်း​စိတ်​ေတွထဲ၌ “ဒီ​ေကာင် ငတ်ရင်​ေကာင်း​မယ်” “ဒီ​ေကာင် ​ေသရင်​ေအး​တာပဲ” “ဒီ​ေကာင်တခုခုြဖစ်မှာ​ေအး​မယ်”စသည့်​ စိတ်မျိုး​ မ​ေတွး​ေနဘူး​လို့​ေြပာ၍မရနိုင်။ လူ့​စိတ်အတွင်း​မှာ ဘယ်လို ​ေတွး​ေတာ မ​ေကာင်း​ြကံ​ေနသည်ကို ဘယ်သူမှအတတ်မသိနိုင်ပါ။

ယ​ေန့​ ြဖစ်စဉ်​ေတွကို ြကည့်​လိုက်ရင် တစ်ကမ္ဘာလံုး​၌ အွန်လိုင်း​ေလာကတွင် လူတစ်ဦး​ တစ်​ေယာက်​ေြကာင့်​ ဒုက္ခ​ေရာက်​ေနြကသူများ​၊​ မိမိကိုယ်ကိုယ်သတ်​ေသသွား​ြကသူများ​ မ​ေရတွက်နိုင်​ေလာက်​ေအာင် များ​ြပား​ေနြကသည်။ ြမန်မာြပည်အွန်လိုင်း​ေလာကမှာလည်း​ ထိုနည်း​လည်း​ေကာင်း​ပင်ရှိသည်။

ထိုသို့​ြဖစ်ရပ်များ​၏ အ​ေြခခံမှာ မနာလိုမှု​ေြကာင့်​သာ ြဖစ်သည်ဟု ၉၉%သတ်မှတ်လို့​ရသည်။

မည်သူတစ်ဦး ​တစ်​ေယာက်မှ မသိလိုက်ရပဲ အွန်လိုင်း​မှာ ပုဂ္ဂိုလ်​ေရး​အရတိုက်ခိုက်ခံရလို့​ ကိုယ့်​ကိုကိုယ် သတ်​ေသသွား​တဲ့​ လူ​ေတွ ဘယ်​ေလာက်​ေတာင်ရှိ​ေနြပီလဲ​?


အွန်လိုင်း​မှာ တိုက်ခိုက်ခံရသည်ဆိုသည်မှာ ကိုယ်​ေရး​ကိုယ်သာ ကိစ္စ​ေတွ အရှက်ခွဲတာ​ေတွ စသည့်​လုပ်ရပ်များ​ေြကာင့်​ ရှက်လွန်း​ြပီး​ကိုယ့်​ကိုကိုယ်အဆံုး​စီရင်သွား​တာကို ဆိုလိုသည်။ တစ်ချို့​မှာ တိ်ုက်​ေပါ်မှ ခုန်ချ​ေသသည်။ တစ်ချို့​မှာ အခန်း​အလံုတွင် မီး​ဖိုြပီး​ မီး​ခိုး​ေငွကို ရှု၍ ​ေသသည်။ တစ်ချို့​မှာ ေသွး​ေြကာြဖတ်​ေသသည်။ တစ်ချို့​မှာ ြကိုး​ဆွဲချ​ေသသည်။ တစ်ချို့​မှာ အဆိပ်​ေသာက်​ေသြကသည်။ အရှက်ရြက၍ နည်း​အမျိုး​မျိုး​နဲ့​ သတ်​ေသြကသည်ကို ကမ္ဘာအနှံ့​တွင် ​ေတွ့​ြမင်နိုင်သည်။


ဝဋ်နဲ့​ပတ်သက်၍ ဥပမာြပရ​ေသာ်....
ေရှးအခါက သူြကွယ်မတစ်ဦးသည် အရွယ်ေရာက်လာေသာ သားအားသင့်ေလျာ်ေသာ အမျုိးသမီးတစ်ဦးနှင့် လပ်ထပ်ထိမ်းြမားေပးရာ ကာလအတန်ြကာသည့်တိုင် သားသမီးမထွန်းကားသြဖင့် အြခားအမျုိးသမီးတစ်ဦးနှင့် လက်ဆက်ေစြပန်သည်။ ပထမဇနီးက ဒုတိယဇနီးအား သားသမီးမထွန်းကားေစလိုသြဖင့် ပဋိသေန္ဓပျက်စီးေအာင် အြကိမ်ြကိမ်ြပုေလသည်။ မေသဆံုးမီ ဒုတိယဇနီးသည် ပထမဇနီးအား လက်စားေချနိုင်ေြကာင်း ဆုေတာင်းခဲ့ရာ ေြကာင်မ ြဖစ်ေသာဘ၀၌ ပထမဇနီးသည်က ြကက်မ ြဖစ်၍ ေပါက်သမှျ ြကက်ကေလးများကို ေြကာင်က စားပစ်ေလသည်။ ြကက်က တစ်ဖန် လက်စားေချနိုင်ေြကာင်း ဆုေတာင်းြပန်ရာ ကျားမြဖစ်လာ၍ ၎င်း၏ြငိုးဘက် သမင်မ ေမွးသမှျ သမင်များကို စားြပန်ေလ၏။ သမင်ကက တစ်ဖန် လက်စားေချရန် ဆုေတာင်းြပန်ရာ ေနာက်ဘ၀တွင် ဘီလူးမ ြဖစ်၍ ြငိုးဘက်မိန်းမ ေမွးသမှျ သားများကို လုယူစားြပန်သည်။

အထက်ပါ ဥပမာကို ြကည့်​ြခင်း​အား​ြဖင့်​ ြဖစ်​ေပါ်လာ​ေသာ အရာများ​မှာ မနာလိုမှု​ေြကာင့်​သာ ြဖစ်သည်ကို ​​ေတွ့​ြမင်နိုင်ြပီး​ မနာလိုစိတ်​ေြကာင့်​ ဝဋ်လည်တတ်သည်ကို ြပထား​သည်။

အချုပ်ဆိုရ ​ေသာ် လူ့​စိတ်သည် အင်မတန်​ေြကာက်မက်ဖွယ်​ေကာင်း​ေသာ အရာပင်ြဖစ်သည်။ လူတစ်ဖက်သား​ကို မနာလို၍ တိုက်ခိုက်ေသာ လူတို့​၏ရလဒ်မှာဝဋ်​ေြကွး​ဆို​ေသာ အရာသာ ရရှိသွား​ြကသည်။ အ​ေြကာင်း​မှာ တစ်​ေန့​တစ်ချိန် ဝဋ်ြပန်လည်တတ်သည်ကို ဆိုလိုသည်။ စကား​ပံုတစ်ခုရှိသည် “ဝဋ်မှာအြမဲ ငရဲမှာအပ” ။

ကိုးကား။ ခုဒ္ဒကနိကာသယ်၊ ဓမ္မပေဒ၊ ၁-ယမက၀ဂ်၊ ၄- ကာဠီယကိ္ခနိ၀တ္ထု။
ေြကာင်တစ်သက် ြကက်တစ်ြမံု

{​ေဇာင်း​}
30.3.2012, 11:31AM

မှတ်ချက်။ ။ စိတ်၏တစ်စိတ်တစ် ​ေဒသကိုသာ ​ေရး​ြခင်း​ြဖစ်ြပီး​ သူသူငါငါ ကိုယ်ချင်း​စာတာထက် ငါချင်း​စာတတ်ြကဖို့​အတွက် အြမင်​ေလး​ေတွ၊​ ေတွ့​ြမင်ရတာ​ေလး​ေတွ၊​ ြဖစ်ခဲ့​ြကံုခဲ့​ဖူး​တာ​ေတွကို ​ေရး​ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။

Photo: Google

Comments

  1. စာလာဖတ္တာ ကိုေဇာင္း..

    အရမ္းေကာင္းတယ္... ဒီလို စာျပန္ေရးမွေပါ့ ဓာတ္ပုံဆရာႀကီးရဲ႔ အဟိ

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်