အ​ေမ့​အတွက် ​ေမွး​ေန့​လက်​ေဆာင်

ကျွန်​ေတာ့်​ အ​ေမ​ေမွး​ေန့​အြဖစ် ၂၀၁၃ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်​ေန့​က ကျ​ေရာက်ခဲ့​ပါတယ်။ ြပီး​ခဲ့​ေသာ နှစ်များ​က ​ေမွး​ေန့​ေတွကို ထူး​ထူး​ြခား​ြခား​ရယ်လို့​ အမှန်ဝန်ခံရရင် ဘာမှ မလုပ်​ေပး​ြဖစ်ခဲ့​သလို ကျွန်​ေတာ်လည်း​ ကျွန်​ေတာ့်​ေမွး​ေန့​ကို ထူး​ထူး​ြခား​ြခား​ မလုပ်ြဖစ်ခဲ့​ပါ။ ညီ၊​ ညီမ၊​ တူ၊​ တူမ​ေလး​ေတွရဲ့​ ​ေမွး​ေန့​ကို​ေတာ့​ လုပ်​ေပး​ခဲ့​ြဖစ်ပါတယ်။ 


ဒီနှစ် ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေမရဲ့​ ​ေမွး​ေန့​မှာ ထူး​ထူး​ြခား​ြခား​ေလး​လည်း​ြဖစ်​ေအာင်လို့​ တစ်ခုခု​ေပး​ချင်ခဲ့​ေပမဲ့​ ကိတ်မုန့်​ပဲ ခွဲ​ေပး​ြဖစ်ခဲ့​ပါတယ်။ ​ေနာက်ြပီး​ လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့​ ​ေငွမ​ေလာက်မှာ စိုး​ရိမ်လို့​ ခဏ​ေစာင့်​ြပီး​ ဒီ​ေန့​ ဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက်​ေန့​မှာ အ​ေမ့​အတွက် ပန်စရာ ​ေရွှနား​ကပ်တစ်ရံ လက်​ေဆာင်အြဖစ် ဝယ်ြပီး​ ကန်​ေတာ့​ ြဖစ်ပါတယ်။

ကန်​ေတာ့​ြပီး​မှ သိလိုက်ရတာက​ေတာ့​ အ​ေမက နား​ကပ်လိုချင်​ေနတာ ြကာ​ေနြပီ၊​ ခုမှပဲ လိုအပ်ဆန္ဒြပည့်​ေတာ့​တယ်လို့​ အစ်မ​ေြပာြပမှပဲ သိရပါတယ်။ တကယ်ကို ဝမ်း​သာပီတိြဖစ်မိတယ်။ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ မြဖစ်စ​ေလာက် အတိအကျမရှိ ဝင်​ေငွ​ေလး​နဲ့​ အ​ေမ့​ကို လက်​ေဆာင်​ေပး​နိုင်ခဲ့​လို့​ ရင်ထဲ ဝမ်း​ေြမာက်မိတယ်။

အ​ေမဟာ ဓနုတိုင်း​ရင်း​သူြဖစ်ြပီး​ သူတစ်ပါး​အ​ေပါ် အား​နာတတ်၊​ သနား​တတ်သလို သား​သမီး​များ​အ​ေပါ်လည်း​ အနွံအနာခံဆံုး​နဲ့​ ညှာတာဆံုး​ မိခင်​ေကာင်း​တစ်​ေယာက်ပါ။ အ​ေမ့​ကို ကျွန်​ေတာ် ​ေန့​တိုင်း​ "အ​ေမ ​ေဈး​ဖိုး​ ရှိ​ေသး​လား​"လို့​ ​ေမး​တိုင်း​ ရပါတယ်၊​ ရှိ​ေသး​တယ်လို့​ ​ေြပာပါတယ်။ တစ်ခါတစ်​ေလမှာ မရှိလည်း​ ရှိတယ်လို့​ ​ေြပာတတ်တယ်။ ဒီလို ​ေြပာတာကလည်း​ သူ့​သား​ြဖစ်တဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေနနဲ့​ မ​ေြပမလည်ြဖစ်​ေနတဲ့​ အချိန်မှာ ​ေဈး​ဖိုး​ေတာင်း​ရင် စိတ်အ​ေနှာက်အယှက်ြဖစ်မှာ ဆိုး​တဲ့​ သ​ေဘာပါတူပါရဲ့​။ မိသား​စုအတွက် တစ်​ေထာင့်​တစ်​ေနရာက ြဖည့်​စွမ်း​ေပး​ေနရလို့​ ကျွန်​ေတာ် ပီတိြဖစ်မိပါတယ်။ 

ကျွန်​ေတာ် ဒီလို​ေရး​လို့​ ​ေတာ်လိုက်တဲ့​ သား​ ဘာညာ ဆိုြပီး​ အ​ေြပာခံချင်လို့​မဟုတ်ပါ၊​ မိတ်​ေဆွတို့​လည်း​ ပီတိကို မျှ​ေဝခံစား​နိုင်​ေအာင်အတွက် မျှ​ေဝလိုက်ြခင်း​ပါ။

{ကို​ေဇာင်း​}
3Dec2013
Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်