အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်

သာသနာသက္ကရာဇ် ၁၄၄၀ ​ေကျာ်ခန့်​က ရှမ်း​ဘုရင် အာလဝီမင်း​ြကီး​ ​ေနထိုင်ခဲ့​ြပီး​ ရတနာများ​ကို ြမှုပ်နှံခဲ့​သည့်​ ဂူ၊​ တန်ခိုး​ြကီး​ ပုဂ္ဂိုလ်များ​ ​ေစာင့်​ေရှာက်​ေနသည့်​ ဂူ၊​ ရဟန္တာ (၁၆)ပါး​ တရား​အား​ထုတ် ကျင့်​ြကံရင်း​ြဖင့်​ ပရိနိဗ္ဗာန်ြပု​ေတာ်မူသွား​ခဲ့​ရာမှ လက်တ​ေလာတွင် ရဟန္တာ (၄)ပါး​၏ ဓါတ်​ေတာ်များ​ကို ရှာ​ေဖွ​ေတွ့​ရှိရထား​သည့်​ ဂူ၊​ အဆိုပါ ဂူအမည်ကို ြမင့်​ြမတ်ခမ်း​နား​သည့်​ဂူ သို့​မဟုတ် ြမင့်​ြမတ်​ေကျာ်ြကား​ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ​ အသွင်သဏ္ဍာန် အမျိုး​မျိုး​ြဖင့်​ ​ေနထိုင်သည့်​ ဂူ ဟု အနက်အဓိပ္ပာယ်ရသည့်​  "စွမ်ဟိန်း​ဂူ"၏ အမည်ကို မိုင်း​လင်း​ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ အမည်​ေပး​ထား​ြပီး​ ​ေနာက်တစ်နည်း​ြဖင့်​ "ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်"ဟူ၍လည်း​ ​ေခါ်ဆိုရာ အဆိုပါ ဂူနှင့်​ ပတ်သက်၍ အ​ေြကာင်း​အရာ အနည်း​ငယ်ကို စာ​ေရး​သူအ​ေနြဖင့်​ ​ေရး​သား​ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။

Download Ebook

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဂူ၏သမိုင်း​အစ
သာသနာသက္ကရာဇ် ၁၄၄၀ ​ေကျာ်ခန့်​က ဝိ​ေသဟတိုင်း​ြပည်(တရုတ်နိုင်ငံ)မှ ​ေကျး​ဟုန်နိုင်ငံ(ရှမ်း​နိုင်ငံ)ကို ကျူး​ေကျာ်ဝင်​ေရာက်လာ​ေသာအခါမှာ ကျင်း​ဟုန်နိုင်ငံမှ ဘုရင် အာလဝီမင်း​ြကီး​မှ တိုင်း​ေရး​ြပည်​ေရး​ အ​ေြခအ​ေန​ေြကာင့်​ ၎င်း၏ တိုင်း​ြပည်မှ ဆုတ်ခွာရန် ြကံဆ​ေနစဉ် တစ်ခု​ေသာ ည၌ အိပ်မက်ထဲတွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး​မှ မင်း​ြကီး​အား​ ဂူြကီး​တစ်ဂူသို့​ လာ​ေရာက်၍ ပုန်း​ေအာင်း​ေနထိုင်ရန် အိပ်မက်​ေတာ် ြမင်မက်သြဖင့်​ မင်း​ြကီး​ ြမင်မက်​ေသာ အိပ်မက်ထဲမှ လိုဏ်ဂူ​ေတာ်ကို ရှာ​ေဖွရာ အိပ်မက်ထဲက အတိုင်း​ရှာ​ေဖွ ​ေတွ့​ရှိြပီး​ ​ေရှာင်တိမ်း​ ​ေနထိုင်ခဲ့​ြကသည်။ ထိုမှတဆင့်​ အြခား​ေနရာသို့​ ​ေရွှ့​ေြပာင်း​ ​ေနထိုင်ခဲ့​ြပီး​ စစ်မက်ြဖစ်ပွား​မှု ​ေအး​ချမ်း​သွား​ေသာ အခါမှာ လိုဏ်ဂူအတွင်း​ ြပန်လည်​ေနထိုင်ကာ ဝိ​ေသဟဘုရင်၏ ြငိမ်း​ချမ်း​ေရး​ ဆင့်​ဆိုမှု​ေြကာင့်​ ​ေကျး​ဟုန်နိုင်ငံသို့​ မြပန်မီ ၎င်းတို့​တွင် ပါလာ​ေသာ ရတနာများ​ကို ြမှုပ်နှံခဲ့​ရာမှ ဂူ၏ သမိုင်း​ စတင်ခဲ့​သည်။


{ လိုဏ်ဂူ​ေပါက်ဝ }
သာသနာသက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ​ေကျာ်ခန့်​က မိုင်း​ေယာင်း​ဘုရင် ​ေကျာက်စုနန္ဒကုမ္မာန်သည် တစ်ခု​ေသာ တစ်ည၌ အိပ်မက်ြမင်မက်ရာတွင် တိုင်း​ေရး​ြပည်​ေရး​ စစ်မက်​ေရး​ရာများ​ ြဖစ်ပွား​ေတာ့​မည်၊​ စစ်မက်ြဖစ်ပွား​ပါက အဖိုး​တန် ရတနာပစ္စည်း​ဥစ္စာများ​ကို အြခား​တိုင်း​ြပည်များ​သို့​ မပါသွား​ေစရန်အတွက် ဤဂူအတွင်း​ ြမှုပ်နှံထား​ပါဟု ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး​မှ ဂူအား​ြပသ၍ ​ေြပာဆိုသည်ကို  ြမင်မက်ရာမှ မင်း​ြကီး​မှ မှူး​ြကီး​မတ်ရာများ​အား​ ​ေမး​ြမန်း​ရှာ​ေဖွခိုင်း​ရာ ရှာ​ေဖွ​ေတွ့​ရှိသည့်​ အခါမှာ
 မင်း​ြကီး​ြမင်မက်​ေသာ အိပ်မက်ထဲက ဂူအတိုင်း​ ြဖစ်​ေန​ေလသည်။

{ ဂူအတွင်း​ }

အဆိုပါ ဂူတွင် အာလဝီမင်း​ြကီး​၊​  ​ေကျာက်စုနန္ဒကုမ္မာန်ဘုရင်၊​ ကျိုင်း​တံုဘုရင် ​ေကျာက်ဖကျိုင်း​အွမ်မင်း​ြကီး​ နှင့်​ အြခား​ေသာ အမည်သညှာမသိရသည့်​ မင်း​အဆက်ဆက်များ​မှလည်း​ ထိုနည်း​တူပင် အိပ်မက်ထဲမှ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး​၏ ​ေြပာဆိုချက်အရမှ တဆင့်​ အဆိုပါ ဂူနှင့်​ ရင်း​နှီး​ခဲ့​ရြပီး​ တိုင်း​ေရး​ြပည်​ေရး​ အ​ေြခအ​ေနအရ ရတနာများ​ လာ​ေရာက်ြမှုပ်နှံ ထား​ခဲ့​ဖူး​ေြကာင်း​ သိရှိရြပီး​ ၂၀၀၉ခုနှစ်
ဝန်း​ကျင်မှစ၍ မိုင်း​လင်း​ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ ဂူအား​ေတွ့​ရှိရာ အဆိုပါ ဂူ၌ တရား​ဘာဝနာအား​ထုတ်၍ သာသနာြပုလာမှုတို့​ေြကာင့်​ ယခုအခါမှာ စွမ်ဟိန်း​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်သည် အသစ်တစ်ဖန် နိုး​ထလာခဲ့​ြပီး​ ရှမ်း​ြပည်နယ် အ​ေရှ့​ပိုင်း​၏ သမိုင်း​အထင်ကရ တစ်ခုြဖစ်လာ​ေတာ့​မည်ဟု ယံုြကည်မိပါသည်။

{ ဂူအတွင်း​ ရုပ်ပွား​ေတာ် }

အိပ်မက်ထဲမှ ပင့်​ဖိတ်သူ (၃)နှစ်ခန့်​ ြကာြပီး​မှ ​ေတွ့​
၂၀၀၆ခုနှစ် ဝန်း​ကျင်က မိ်ုင်း​လင်း​ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​သည် မိုင်း​လင်း​ေကျာင်း​တိုက်မှ မိုင်း​ေယာင်း​သို့​ မြကွမီ တစ်ခု​ေသာတစ်ည၌ ကျိန်း​စက်​ေနချိန်တွင် ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​၏ ထူး​ဆန်း​ေသာ အိပ်မက်တစ်ခုတွင် ပုဂ္ဂိုလ် (၃)ဦး​မှ ပန်း​ကံုး​၊​ ဖ​ေယာင်း​တိုင် တို့​ြဖင့်​ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​အား​ ဆက်ကပ်၍ မိုင်း​ြဖတ် - မိုင်း​ေယာင်း​ လမ်း​ေြကာင်း​ေပါ်ရှိ မိမိတို့​ ​ေနထိုင်သည့်​ ြမို့​အား​ လမ်း​ြကံုြကွ​ေရာက်​ေပး​ပါဟု ​ေလျှာက်ထား​ရာ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ အ​ေြကာင်း​ ညီညွှတ်မည်ဆိုပါက ြကွ​ေတာ်မူ ​ေပး​ပါမည်ဟုြပန်လည် မိန့်​ြကား​ြပီး​ ၎င်းတို့​ ဆက်ကပ်သည့်​ ပန်း​ကံုး​အား​ လက်ခံခဲ့​သည့်​ အိပ်မက်ကို ြမင်မက်​ေြကာင်း​ သိရသည်။ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ ထူး​ဆန်း​ေသာ အိပ်မက်၌ ၎င်း၏ ြမို့​ရွာအမည်ကို မ​ေမး​မိလိုက်​ေြကာင်း​လည်း​ သိရသည်။

{ ဂူအတွင်း​ ​ေလျာင်း​ေတာ်မူဘုရား​ }

ဤသို့​ြဖင့်​ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​သည် မိုင်း​ြဖတ်သို့​ ​ေခတ္တခဏ သီတင်း​သံုး​စဉ် မိုင်း​ြဖတ် နှင့်​ မိုင်း​ေယာင်း​ြကား​၌ ြမို့​တစ်ြမို့​ ရှိပါ​ေသး​သလား​ဟု ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ ဒကာ၊​ ဒကာမ များ​အား​ ​ေမး​ြမန်း​ရာ ဒကာ၊​ ဒကာမများ​က မရှိပါ​ေြကာင်း​ ​ေြဖြကား​သည့်​အတွက် ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ ဆက်လက်၍ မိုင်း​ေယာင်း​သို့​ ခရီး​ထွက်လာခဲ့​ြပီး​ မိုင်း​ေယာင်း​(၁၉)မိုင်​ေကျာင်း​၌ ​ေန့​ဆွမ်း​ဘုန်း​ေပး​ရင်း​ အဆိုပါအတိုင်း​ ​ေမး​ြမန်း​ရာ မရှိ​ေြကာင်း​သာ​ေြဖြကသည်။ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​သည် မိုင်း​ေယာင်း​မှ မိုင်း​လင်း​ေကျာင်း​တိုက်သို့​ ြပန်၍ ြကွမည့်​ည၌ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​အား​ ပထမအိပ်မက်ထဲကအတိုင်း​ ပင့်​ဖိတ်​ေလျှာက်ထား​သည့်​ အိပ်မက်ကို ြမင်မက်ြပန်ရာ ပထမနည်း​တူ ြမို့​ရွာအမည်ကို ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ မ​ေမး​မိ​ေပ။  ဒကာ၊​ ဒကာမများ​အား​ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ (၁၉)မိုင်နှင့်​ မိုင်း​ြဖတ်အြကား​တွင် ြမို့​ရှိ​ေသး​သလား​ဟု ​ေမး​ြမန်း​ေသာ်လည်း​ ဒကာ၊​ ဒကာမများ​မှ မရှိ​ေြကာင်း​ပါဟုသာ ​ေြဖသည့်​အတွက် ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ ဆက်လက်၍ မိုင်း​လင်း​သို့​ ြပန်လည် ြကွ​ေတာ်မူခဲ့​သည်။ 

၂ဝဝရခုနှစ် နှင့်​ ၂ဝဝဂခုနှစ်တို့​တွင်လည်း​ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ ကျိုင်း​တံုသို့​ ြကွရန် အစီအစဉ်ရှိသည့်​အခါ အဆိုပါအတိုင်း​ အိပ်မက်ြမင်မက်ြပန်သည်။ သို့​ေသာ်လည်း​ မ​ေရာက်ခဲ့​ေပ။ အဆိုပါအတိုင်း​ ၂၀၀၉ခုနှစ် မိုင်း​ယန်း​ - မိုင်း​ခတ် ခရီး​စဉ်တွင်လည်း​ အသွား​ေရာ အြပန်ပါ လာ​ေရာက် အိပ်မက်​ေပး​ြပန်ရာ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ မိုင်း​ြဖတ်တွင် ​ေခတ္တနား​ြပီး​ မိုင်း​ြဖတ် - မိုင်း​ေယာင်း​ြကား​တွင် လက်ရှိြမို့​မဟုတ်ပဲ ယခင်ြမို့​ေဟာင်း​ အမည်တွင်သည့်​ ြမို့​ရွာများ​ ရှိ​ေသး​သလား​ဟု ဒကာ၊​ ဒကာမများ​အား​ ​ေမး​ြမန်း​ရာ မိုင်း​ဟိဟူ​ေသာ ြမို့​ေဟာင်း​၊​ ယခု​ေကျး​ရွာ တစ်ရွာရှိ​ေြကာင်း​ ​ေြဖသည့်​အခါမှာ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ အဆိုပါ ရွာအထိကား​ြဖင့်​ သွား​ြပီး​ မိုင်း​ဟိရွာမှ မိုင်း​ဟိဂူထိ လမ်း​ေလျှာက်ြကွခဲ့​ေလသည်။

 မဆုတ်တမ်း​ ဇွဲလံု့​လြဖင့်​ သာသနာြပု​ေနသည့်​ မိုင်း​လင်း​ဆရာ​ေတာ် }

ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​ နှင့်​ လိုဏ်ဂူ​ေတာ်
အဆိုပါ ဂူသို့​ေရာက်​ေသာအခါ ဂူ​ေပါက်ဝတွင် ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ အဓိဋ္ဌာန်ြပု၍ ဂူဝ​ေကျာက်နံရံအား​ ညာလက်ြဖင့်​ ပုတ်လိုက်ရာ တစ်ကိုယ်လံုး​ တစ်ြကိမ်တစ်ခါမှ မြဖစ်ဖူး​ မြကံုဖူး​ေလ​ေသာ ြကက်သီး​ေမွး​ညှင်း​များ​ ထလာခဲ့​ေြကာင်း​ သိရသည်။ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​သည် ဂူအတွင်း​၌ ညပိုင်း​ သီတင်း​သံုး​၍ ​ေမတ္တာပွား​များ​ကာ တရား​ထိုင်​ေနစဉ် အိုး​စည် ဗံု​ေမာင်း​တီး​ကာ ​ေရွှ​ေဝါယာဉ်ြဖင့်​ ၎င်းတို့​ နန်း​ေတာ်အတွင်း​သို့​ ြကွ​ေရာက်​ေပး​ပါရန် ပင့်​ေဆာင်ြပီး​ ၎င်းတို့​မှ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​အား​ ပင့်​ေဆာင်ထား​သည်မှာ (၃)နှစ်မျှ ြကာြပီး​မှ ြကွ​ေတာ်မူလာသြဖင့်​ ​ေမျှာ်​ေနရသည်မှာ ​ေမာလှြပီဟု ဆို​ေသာအခါမှ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​အား​ အိပ်မက်ထဲ၌ လာ​ေရာက်ပင့်​ေဆာင်သည့်​ ပုဂ္ဂိုလ်များ​မှာ အမှန်စင်စစ်၌ လူမဟုတ်ပဲ နတ်များ​ြဖစ်​ေန​ေြကာင်း​ ယခုမှ သိရှိရ​ေလသည်။

{ ဆရာ​ေတာ် အ​ေဆာင်​ေနရာ }

နတ်များ​ပင့်​ရာ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​ြကွချီ
၎င်းတို့​၏ ပင့်​ေဆာင်မှုကို ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ လမ်း​ေလျှာက်၍ ြကွမည်ဟု ဆို​ေသာ်လည်း​ ကုသိုလ်ယူပါရ​ေစဟု ​ေလျှာက်ထား​သည့်​ အတွက် ​ေဝါယာဉ်ြဖင့်​ စီး​ကာ ြကိုဆို​ေန​ေသာ ြမို့​ရွာများ​အား​ ြဖတ်၍ နန်း​ေတာ်၏ အစည်း​အ​ေဝး​ခန်း​မကို ​ေရာက်ရှိခဲ့​သည်။ အဆိုပါ နန်း​ေတာ်၏ အစည်း​အ​ေဝး​ခန်း​မမှာ ကျိုင်း​တံု၊​ မိုင်း​ြဖတ်၊​ မိုင်း​ေယာင်း​၊​ ​ေကျး​ဟုန်၊​ လန်း​ချား​(လာအို) နှင့်​ လန်း​နား​(ကျင်း​မိုင်)တို့​မှ ဘုရင်များ​ကို (၁)ပါး​စီ အစီအစဉ်အလိုက် ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​အား​ မိတ်ဆက်​ေပး​ြပီး​ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​အား​ ရိုး​ရာပွဲလမ်း​ သဘင်များ​ြဖင့်​ ပူ​ေဇာ်ဆက်ကပ်ြပီး​ အဆိုပါ ဘုရင်များ​မှ မည်သည့်​အတွက်​ေြကာင့်​ နတ်မင်း​များ​လာြဖစ်​ေနရြခင်း​ကို ​ေလျှာက်ထား​ြပီး​ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​ထံ ၎င်းတို့​မှ ငါး​ပါး​သီလ​ေတာင်း​၍ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ ငါး​ပါး​သီလ​ေပး​ကာ ​ေမတ္တာပို့​ အမျှ​ေဝ​ေသာအခါ ​ေရစက်သံြကား​မှ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​သည် တရား​ထိုင်​ေနရင်း​ သတိြပန်လည်ဝင်လာကာ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ အဆိုပါ ြဖစ်စဉ်နှင့်​ ပတ်သက်၍ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​ တရား​ထိုင်​ေနစဉ် နတ်​ေလာကသား​များ​၏ လာ​ေရာက်ပင့်​ေဆာင်မှုကို အာရံုြဖင့်​ ြကွသွား​တာပဲဟု မှတ်ချက်ချလိုက်​ေလသည်။"စွမ်ဟိန်း​ဂူ"ဟု ​ေခါ်ဆို သမုတ်
အဆိုပါ လိုဏ်ဂူအတွင်း​ ​ေရှ့​အဆက်ဆက် မင်း​များ​မှ ပစ္စည်း​ဥစ္စာရတနာများ​အား​ သိုဝှက်ြမှုပ်နှံခဲ့​ြပီး​ တပ်မက်စိတ်၏ စွဲလမ်း​မှုများ​ေြကာင့်​ နတ်ရွာစံြပီး​ေနာက် အချို့​ေသာ မင်း​များ​သည် ဤဂူအတွင်း​၌ အ​ေစာင့်​မင်း​များ​အြဖစ် ​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​ နဂါး​မင်း​များ​အြဖစ် ​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​ ​ေစာင့်​ေရှာက်​ေနြက​ေသာ ဂူြဖစ်ြခင်း​၊​ ရဟန်း​များ​ တရား​အား​ထုတ်ြပီး​ ရဟန္တာြဖစ်ကာ ပရိနိဗ္ဗာန်ြပု​ေတာ်မူသွား​၍ ဓါတ်​ေတာ်များ​ ကျန်ရှိ​ေနခဲ့​သည့်​ ဂူြဖစ်ြခင်း​၊​ ထွက်ရပ်​ေပါက် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်​ရ​ေသ့​များ​ တရား​ကျင့်​၍ သီတင်း​သံုး​ေတာ်မူခဲ့​သည့်​ ဂူြဖစ်ြခင်း​တို့​ေြကာင့်​ မိုင်း​လင်း​ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​ သဒ္ဒမ​ေဇာတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တဝိမလ မှ "စွမ်ဟိန်း​ဂူ"ဟု အမည်​ေြပာင်း​လဲ​ေခါ်ဆိုခဲ့​သည်မှာ ယ​ေန့​ထိပင် ြဖစ်သည်။


တစ်နည်း​ေခါ်ဆို "ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်"
အဆိုပါ လိုဏ်ဂူ​ေတာ်ြကီး​တွင်  တရား​ေတာ်သိ​ေသာ နတ်မင်း​များ​ ​ေနထိုင်ြခင်း​ နှင့်​ သာသနာ​ေစာင့်​ ရ​ေသ့​၏ အမည်နာမကိုလည်း​ အစွဲြပု၍​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​ လိ်ုဏ်ဂူ​ေတာ်၏ နက်နဲဆန်း​ြကယ်မှုများ​အား​ အစွဲြပု၍ အဆိုပါ လိုဏ်ဂူ​ေတာ်အတွင်း​ ဆင်း​တု​ေတာ်၊​ ရုပ်ပွား​ေတာ်​ေပါင်း​ ရှစ်သိန်း​ေလး​ေသာင်း​ တည်ထား​ကိုး​ကွယ်ရန် ရည်သန်ထား​သည့်​အတွက် "ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်"ဟူ၍လည်း​ ​ေခါ်ဆိုသည်။

{ လိုဏ်ဂူအတွင်း​ ​ေစတီတည်ထား​ကိုး​ကွယ် }

သူ​ေတာ်​ေကာင်း​တို့​ တရား​ကျင့်​ြကံ အထူး​ေပျာ် လိုဏ်ဂူ​ေတာ်
လိုဏ်ဂူ​ေတာ်အတွင်း​ ရဟန္တာ(၁၆)ပါး​ တရား​ကျင့်​ြကံအား​ထုတ်ရင်း​ ပရိနိဗ္ဗာန်ြပု​ေတာ်မူသွား​ခဲ့​ြပီး​ အ​ေစာင့်​နတ်မင်း​များ​၏ ြပသမှုတို့​ေြကာင့်​ ရဟန္တာ (၄)ပါး​၏ ပရိနိဗ္ဗာန်ြပု​ေတာ်မူသွား​သည့်​ ​ေနရာတွင် ဓါတ်​ေတာ်များ​ ရရှိ ပူ​ေဇာ်ထား​ခွင့်​ရခဲ့​ြပီး​ ကျန်ရဟန္တာများ​၏ ဓါတ်​ေတာ်များ​ကို​ေတာ့​ နတ်မင်း​များ​မှ ညွှန်ြပြခင်း​မရှိ​ေသး​တာ​ေြကာင့်​ မ​ေတွ့​ရှိ​ေသး​ေြကာင်း​ သိရသည်။

  လိုဏ်ဂူအတွင်း​ နက်နဲထူး​ဆန်း​ြခင်း​
မိုင်း​တင်း​၊​ လန်း​ဆတ်၊​ နမ့်​နန်း​တို့​မှ စီး​ဆင်း​လာ​ေသာ ​ေချာင်း​ေရများ​ အား​လံုး​တို့​သည့်​ လိုဏ်ဂူ​ေတာ်ြကီး​ အတွင်း​သို့​ ဝင်​ေရာက် ြဖတ်သန်း​စီး​ဆင်း​ကာ မိုင်း​ေယာင်း​ြမို့​နယ်ဖက်သို့​ သွား​ေပါက်သည့်​အတွက် လိုဏ်ဂူ​ေတာ်ထဲတွင် ​ေချာင်း​ြကီး​တစ်​ေချာင်း​ ရှိ​ေနသည်ကို သိရသည်။ ဂူအတွင်း​၌ ြဖစ်တည်​ေန​ေသာ ​ေကျာက်ဆစ်​ေရကျ ပံုသဏ္ဍာန်များ​၊​ နတ်ရုပ်သဏ္ဍာန်များ​၊​ ​ေစတီသဏ္ဍာန်များ​ြဖင့်​ ထူး​ြခား​ဆန်း​ကျယ်စွာ ြဖစ်​ေပါ်​ေနသည်မှာ အံ့​ဩဖွယ် ​ေကာင်း​လှ​ေပသည်။

လိုဏ်ဂူ​ေတာ်၏ အချို့​ေသာ ​ေကျာက်​ေဆာင်များ​အား​ ထုြကည့်​ပါက ​ေကျာက်​ေမာင်း​သဖွယ်ရှိ​ေနတာကိုလည်း​ ​ေတွ့​ရှိရသည်။ ဤဂူသည် လမ်း​ေြကာင်း​ (၄)​ေြကာင်း​ ပွင့်​ြပီး​ ပထမလမ်း​ေြကာင်း​သည် ကျိုင်း​တံု ထမ့်​ဖာတသို့​ လည်း​ေကာင်း​၊​ မိုင်း​ေယာင်း​ဂူသို့​ လည်း​ေကာင်း​၊​ ထမ့်​လံု(လာအို)ဂူသို့​ လည်း​ေကာင်း​၊​ ထမ်ကျင့်​ေလာင်ဂူသို့​ လည်း​ေကာင်း​ ​ေပါက်​ေြကာင်း​ နှင့်​ ထိုင်း​နိုင်ငံ၊​ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊​ တရုတ်နိုင်ငံ နှင့်​ လာအိုနိုင်ငံတို့​ရှိ ဂူ​ေပါင်း​များ​စွာ၌ တရား​ထိုင်ခဲ့​ေသာ်လည်း​ ယခု လိုဏ်ဂူ​ေတာ်​ေလာက် သန့်​ရှင်း​ြမင့်​ြမတ်မှုမရှိဟု မိုင်း​လင်း​ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ မိန့်​ြကား​ေတာ်မူသည်။

{ သာသနာ့​ ညီ​ေနာင် နှစ်ပါး​ မိုင်း​ဖုန်း​ဆရာ​ေတာ် နှင့်​ မိုင်း​လင်း​ဆရာ​ေတာ် }

မိုင်း​ဖုန်း​ မိုင်း​လင်း​ သာသနာ့​ ညီ​ေနာင်နှစ်ပါး​
မိုင်း​ဖုန်း​ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​ နှင့်​ မိုင်း​လင်း​ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​ သာသနာ့​ညီ​ေနာင် နှစ်ပါး​တို့​သည် သစ္စာ​ေရ​ေသာက်ကာ ဤဓမ္မဂ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ် အတွင်း​  မဆုတ်တမ်း​ ဇွဲလံု့​လတို့​ြဖင့်​ သာသနာြပုသွား​ြကမည် ြဖစ်​ေြကာင်း​ သာသနာ့​ညီ​ေနာင်နှစ်ပါး​ သစ္စာဆိုခဲ့​ေြကာင်း​ သိရသည်။

ခမ်း​နား​မှုအသွင် မွမ်း​မံြပုြပင်
ယခုအခါမှာ အဆိုပါ သန့်​ရှင်း​မွန်ြမတ်​ေသာ လိုဏ်ဂူ​ေတာ်အတွင်း​ မိုင်း​လင်း​ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ သာသနာြပုရန် စိတ်ရည်မှန်း​ကာ ြပုြပင်မွမ်း​မံ​ေနလျှက်ရှိရာ လိုဏ်ဂူအတွင်း​၌ ​ေစတီများ​ ရုပ်ပွား​ဆင်း​ထု​ေတာ်များ​ နှင့်​ တရား​အား​ထုတ်ရန်​ေနရာများ​ အြပင် မိုင်း​ဖုန်း​ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​ တရား​အား​ထုတ်ရန် ​ေနရာကိုလည်း​ ထား​ရှိ ထား​ြပီး​ ဂူအတွင်း​၌ ရရှိထား​ေသာ ဓါတ်​ေတာ်များ​အား​ ဋ္ဌာပနာ၍ ​ေစတီများ​စွာ တည်ထား​ကိုး​ကွယ်ရန် အတွက်လည်း​ ​ေဆာင်ရွက်​ေနလျှက်ရှိသည်။

  ဤခရီး​မ​ေဝး​ပါ
တာချီလိတ်ြမို့​ နှင့်​ တစ်ြမို့​အ​ေကျာ်တွင် တည်ရှိ​ေန​ေသာ မိုင်း​ြဖတ်ြမို့​နယ် မိုင်း​ြဖတ် - မိုင်း​ေယာင်း​သွား​လမ်း​ ( ၁၆ ) မိုင်ခန့်​အကွာ ြပည်ြငိမ်း​ေအး​ေကျး​ရွာမှ တဆင့်​ (၅)မိုင်ခန့်​ အကွာတွင် ထူး​ြခား​တင့်​တယ်စွာ နက်နဲဆန်း​ြကယ် သဘာဝအလှတရား​များ​ြဖင့်​ ြဖစ်တည်​ေနသည့်​ စွမ်ဟိန်း​ဂူ(​ေခါ်) ဓမ္မဂမ္ဘီရသာသနာ့​ လိုဏ်ဂူ​ေတာ်သို့​ ​ေရာက်ရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။

  ကမ္ဘာလှည့်​ခရီး​သည်များ​ ​ေြခဦး​လှည့်​မည် ထူး​ြခား​လိုဏ်ဂူဆီ
သမိုင်း​အစဉ်အဆက် ြဖစ်တည်​ေနြပီး​ ထူး​ြခား​နက်နဲမှုများ​၊​ သဘာဝြဖစ်​ေပါ်​ေနမှုများ​ စသည့်​ ထူး​ြခား​ချက် များ​စွာတို့​ေြကာင့်​ ၂၀၁၅ အလွန်တွင် ကမ္ဘာလှည့်​ခရီး​သွား​များ​၏ ​ေြခဦး​သည် အဆိုပါ လိုဏ်ဂူ​ေတာ်သို့​ လှည့်​လာမည်မှာ မလွဲြဖစ်ြပီး​ ​ေရှး​ေဟာင်း​အ​ေမွအနှစ် သဘာဝတရား​များ​ကို မှတ်တမ်း​တင်၍ ကမ္ဘာ့​အလယ်ကို ၎င်းတို့​မှ ြပန်လည်ချြပြကမည်မှာ ​ေြမြကီး​လက်ခတ်မလွဲပင် ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ ​ေဒသသို့​ ကမ္ဘာလှည့်​ခရီး​သွား​များ​ လာ​ေရာက်ြကပါက လိုဏ်ဂူ​ေတာ်၏ အနီး​အနား​ရှိ ြမို့​ရွာများ​မှာ ဖွံ့​ြဖိုး​တိုး​တက်လာမှာြဖစ်ြပီး​  လမ်း​ပန်း​ခရီး​သည်လည်း​ ​ေြပြပစ်​ေချာ​ေမွ့​လာမည့်​အြပင် ရှမ်း​ြပည်နယ် အ​ေရှ့​ပိုင်း​ေဒသ၏ ဂုဏ်ြဒပ်သည် ြကီး​မာလာမည်မှာ ဧကန်မလွဲပင်ြဖစ်သည်။

  နိဗ္ဗာန်အကျိုး​ ​ေမျှာ်ကာကိုး​၍ လှူြကပါ​ေလ အို...မိတ်​ေဆွ
ယခုအခါမှာ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ ဦး​ေဆာင်၍ ြပုြပင်မွမ်း​မံမှုများ​ ​ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိရာ လိုဏ်ဂူ​ေတာ်ြကီး​ ြပုြပင်မှု အြမန်ဆံုး​ ြပီး​ေြမာက်​ေစရန် စီး​ပွား​ေရး​လုပ်ငန်း​ရှင်ြကီး​များ​မှ ပါဝင်အား​ြဖည့်​ ကုသိုလ်ယူ၍ လှူဒါန်း​ြကပါလို့​ ယခု​ေဆာင်း​ပါး​ြဖင့်​ တိုက်တွန်း​လိုြပီး​ လိုဏ်ဂူ​ေတာ်၏ အံ့​မခန်း​ ဆန်း​ြကယ်မှုများ​ကိုလည်း​ သွား​ေရာက် ​ေလ့​လာ ဖူး​ေမျှာ်နိုင်ဖို့​ တိုက်တွန်း​ေရး​သား​ ​ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။
​ေဆာင်း​ပါး​ရှင် ။     ။ ကို​ေဇာင်း​
Ebook အြဖစ်သိမ်း​ဆည်း​ထား​နိုင်ရန်အတွက် နိပ်၍ Download ရယူပါ

မှတ်ချက်။     ။ ဆရာ​ေတာ်မိန့်​ြကား​ချက်ကို မိုင်း​ြဖတ် ဒုတိယြမို့​နယ်အုပ်ချုပ်​ေရး​မှူး​ ဦး​မျိုး​မင်း​ေဇာ်မှ ြပန်လည်​ေရး​သား​ထား​သည့်​ ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်ြကီး​ သမိုင်း​စာအုပ်အား​ မှီြငမ်း​ထား​သည်။ ​

တာချီလိတ်အွန်လိုင်း​ သတင်း​ဌာနအတွက် ​ေရး​သား​ထား​သည့်​ ​ေဆာင်း​ပါကို ဒီမှာလည်း​ ြပန်လည်​ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ