စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

စစ်ဆိုတဲ့
သူေသကိုယ်ေသ လုပ်ြကံဇာတ်လမ်းမှာ
ေနာက်ဆံုး ေြမဇာပင်ြဖစ်ရတာေတာ့
ေသွးသားေတွနဲ့ တည်ေဆာက်ထားတဲ့
မနုဿေတွပါ...

ေသနတ်ေတွြကားက ပန်းေတွပွင့်ဖို့
ြငိမ်းချမ်းေရးေတွ ကမ်းလင့်ေနတယ်ဆိုတဲ့
တမန်ေတာ်ေတွလည်း
ကုန်ကျလာတဲ့ ေဒါ်လာေတွသာ
စာရင်းအြဖစ် တင်ြပနိုင်ေပမဲ့
အခုထက်ထိ ေသနတ်ေတွြကားက
ပန်းေတွ မပွင့်လာနိုင်ေသးဘူး..

ေဘးဘယ်ညာ ဟိုဒီေြပးလွှား
ကျည်ဆံေတွြကားမှာ
အနီေရာင်လက္ခဏာ ြကက်ေြခနီကားေတာင်
အလွတ်မေပးတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ
ဘယ်သူေသရင် ေအးမှာလဲ

ြကမ်းကွျံရင်သာ နှုတ်လို့ရမယ်
စကားကွျံရင် နှုတ်လို့မရတဲ့ ေခတ်ြကီးထဲ
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ေတွ ပါ၀င်တယ်လို့
ေြပာဆိုမိတဲ့ ဒီကာလမှာ..

ပန်းေတွ ပွင့်ေတာ့မဲ့ ကျည်ဆံေတွလည်း
အလွမ်းေတွအစား အမုန်းေတွပွင့်ဖို့
ချိန်ရွယ်ေနသလား...

သပိတ်စံု သူပုန်ထ
ဟိုေခတ်ကာလကို ြပန်မေရာက်ချင်တဲ့
အများြပည်သူ....

ေမတ္တာေတွပို့ ေတာင်းဆုေတွေခွျ
ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစေလ....

ကိုေဇာင်း
27/2/2015 ၊ 6:57PM

Comments

Popular posts from this blog

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်